Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2003 o prenajímaní bytov

v objekte K3 45 b. j. vo vlastníctve mesta Kolárovo

 

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb .z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

§ 1 Základné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na byty v objekte K3 45 b. j. (ďalej len K3) na ul. Partizánskej a Remeselníckej, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Kolárovo na základe zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a postavené z finančných prostriedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MV a RR SR“) na výstavbu nájomných bytov.
 2. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky prenajímania mestských bytov, ako aj upraviť niektoré pomery súvisiace s nájmom bytov a poskytovaním bytových náhrad.
 3. Prenajímateľom mestských bytov je Mesto Kolárovo.
 4. Nájomné byty v objekte K3 45 b. j. nemôžu byť prevedené do vlastníctva nájomcov        bytov.

 

§ 2 Žiadateľ o byt

 

1.      Občan mesta za účelom riešenia svojich bytových problémov má možnosť so svojou žiadosťou o prenájom bytu, o výmenu bytu a poskytnutie bytových náhrad obrátiť sa na prenajímateľa.

2.      Žiadateľom o prenájom mestského bytu sa stane ten, kto si podal žiadosť o prenájom bytu prenajímateľovi a je plnoletý.

3.      Podaná žiadosť o prenájom bytu musí byť podpísaná vlastnoručne žiadateľom o byt. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, údaje o rodinných príslušníkov, ktorí budú obývať žiadaný byt.

4.      Povinnosťou žiadateľa je aktualizovať svoju žiadosť na predpísanom tlačive „Aktualizácia žiadosti o prenájom bytu“ každý rok, a to do 15. februára príslušného roka.

5.      Výzva, upozornenie na povinnosť aktualizovania žiadosti o prenájom bytu sa zverejňuje na úradných tabuliach Mestského úradu a v mestskom rozhlase v Kolárove min. 30 dní pred 15. februárom daného kalendárneho roka.

6.      V prípade, ak si žiadateľ o prenájom bytu svoju povinnosť týkajúcu sa aktualizácie svojej žiadosti do stanoveného termínu nesplní, bude vyradený z evidencie žiadateľov o prenájom mestského bytu.

7.      Prenajímateľ vedie evidenciu žiadateľov o prenájom bytu.

 

 

§ 3 Zoznam žiadateľov o prenájom bytov

 

1.      Komisia Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) sociálno-bytová (ďalej len „komisia“) na základe kritérií uvedených v § 3 odst. 2 tohto VZN zostaví návrh zoznamu žiadateľov o prenájom bytov v objekte K3.

2.      Pri zostavení zoznamu žiadateľov o prenájom bytu sa berú do úvahy nasledovné kritériá:

a)      musí mať podanú žiadosť na MsÚ Kolárovo

b)      má minimálne tri roky pobyt na území mesta Kolárovo, alebo minimálne 3 roky vykonáva podnikateľskú činnosť v objektoch na území mesta Kolárovo, alebo je zamestnaný, a miesto výkonu práce je na území mesta Kolárovo minimálne 3 roky

c)      nie je nájomcom, ani spoločným nájomcom bytu,

d)      nie je vlastníkom rodinného domu, resp. bytu v obytnom dome, ani manžel/ka, ani druh/žka,

e)      mesto voči žiadateľovi nemá žiadnu pohľadávku,

f)        počet nezaopatrených detí v rodine,

g)       stav rodiny (ucelená, neucelená rodina, mladí manželia),

h)      naliehavosť bytovej potreby žiadateľa o byt, /zdravotný stav žiadateľa a príslušníkov jeho rodiny/,

i)        hygienické a zdravotné podmienky užívaného bytu v čase zostavenia zoznamu žiadateľov,

j)        sociálne pomery uchádzača a jeho rodiny: skúmajú sa majetkové pomery žiadateľa, berie sa do úvahy príjem rodiny v porovnaní so zákonom stanovenou hranicou sociálnej odkázanosti a životného minima,

k)      ak mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú podľa osobitného predpisu1 neprevyšuje trojnásobok životného minima2, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočítava z príjmu3 za predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na občanov zdravotne postihnutých .

l)        potreba uspokojenia bytových potrieb tých, ktorí vykonávajú práce alebo služby nevyhnutné pre mesto.

3.      Zoznam žiadateľov na prenájom bytov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

4.      Po schválení MsZ prenajímateľ do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia MsZ oznámi žiadateľom, že boli zaradení do zoznamu žiadateľov o prenájom bytov v K3, resp. že z akého dôvodu neboli zaradení do zoznamu žiadateľov.

 

§ 4 Rozhodovanie mimo zoznamu žiadateľov o prenájom bytov

 

1.      Mimo zoznamu žiadateľov o prenájom bytu možno uzatvoriť nájomnú zmluvu v týchto prípadoch:

a)      ak nájomca z vlastného podnetu uvoľní byt a má záujem uzatvoriť nájomnú zmluvu na byt s menšou obytnou plochou v objekte K3. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie zmluvy dáva komisia MsZ.

b)      Ak nájomca žiada prenajímateľa o zmenu bytu na nižšom poschodí, a to z dôvodu zdravotného stavu alebo s prihliadnutím na svoj vek. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie zmluvy dáva komisia MsZ

c)      Ak byt nájomcu bol postihnutý haváriou  alebo živelnou pohromou, tieto prípady sa dodatočne predkladajú do komisie z dôvodu prehodnotenia možnosti a potreby zmeny nájmu bytu.

 

2.      Prenajímateľ môže rozhodnúť, že 10% bytov, najmenej však 4 byty postavené z finančných prostriedkov MV a RR SR na výstavbu nájomných bytov, pridelí do užívania  fyzickým osobám, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 3 odst. 2 písm. a) až k) VZN, ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke a ekonomicko-sociálne potreby pre mesto Kolárovo, resp. územného celku. Tieto prípady po predchádzajúcom prerokovaní v komisii schvaľuje MsZ.

 

 

§ 5 Bytové náhrady

 

        Na poskytovanie bytových náhrad podľa občianskeho zákonníka  po uplynutí  doby trvania nájmu bytu, nájomca nemá právny nárok.

 

§ 6 Uzatvorenie nájomnej zmluvy

 

 

 1. Bez zbytočného odkladu potom, ak má prenajímateľ k dispozícii vhodný byt pre ponúknutie žiadateľovi, ktorý bol zaradený do zoznamu žiadateľov o byt ,oznámi  termín rokovania o uzavretí zmluvy o nájme bytu.
 2. V prípade odmietnutia prvej ponuky alebo nereagovania na ňu do 10-tich dní od vykázaného doručenia písomnej výzvy na uzatvorenie  zmluvy o nájme konkrétneho bytu žiadateľom  alebo v prípade opätovného odmietnutia uzatvorenia nájomnej zmluvy, je tento žiadateľ zo zoznamu vyradený. Táto okolnosť sa žiadateľovi oznámi do 7 dní od vyradenia zo zoznamu.
 3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na  1 rok s výnimkou, ak je nájomcom  občan so zdravotným postihnutím, doba nájmu je  3 roky.
 4. Pri dodržaných podmienok nájomnej zmluvy, nájomca má právo na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu na dobu jedného roka , v prípade občanov   zdravotne  postihnutých na 3 roky.
 5. Na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu4, nájomná zmluva sa uzatvára len s občanom  so zdravotným postihnutím. Ak takýto občan nepožiadal o uzavretie nájomnej zmluvy, možno uzavrieť s iným občanom nájomnú zmluvu na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok.
 6. Nájomnú zmluvu za prenajímateľa podpisuje primátor mesta.

 

§ 7 Vzájomná výmena bytov medzi nájomcami

 

 1. Podnet k výmene bytu dáva nájomca konkrétneho bytu písomnou žiadosťou adresovanou prenajímateľovi, v ktorej zároveň označí nájomcu ochotného s ním byt vymeniť.
 2. Výmena bytu sa uskutoční na základe písomnej dohody nájomcov a písomného súhlasu prenajímateľa.
 3. Prenajímateľ na základe podaných žiadostí o výmenu bytu overuje okolnosti a predpoklady výmeny. K vzájomnej výmene bytov zaujíma stanovisko aj komisia.
 4. V dohode o výmene bytu medzi nájomcami sa stanovia podmienky tejto výmeny s prihliadnutím na stanovisko prenajímateľa. Dohoda sa uzatvára písomnou formou a nadobúda účinnosť  uzatvorením nových nájomných zmlúv.
 5. V súvislosti s výmenou bytu prenajímateľ nie je povinný žiadnemu z účastníkov (nájomníkov) zabezpečovať opravy v byte, ak je inak byt vhodný na riadne užívanie.
 6. Na základe doporučenia komisie, v prípade výmeny bytov, nájomnú zmluvu za prenajímateľa  podpisuje primátor mesta.
 7. Prenajímateľ môže odoprieť súhlas k výmene bytu z nasledovných dôvodov:

 

a)      ak na byte viazne pohľadávka prenajímateľa z dôvodu predchádzajúceho neplatenia nájomného a služieb s ním spojených,

b)      ak prenajímateľ na základe zistenia určí, že byt je nespôsobilý na riadne užívanie z dôvodov zlého technického stavu, ktorý bol spôsobený nešetreným užívaním predmetu nájmu a zanedbávaním bežnej údržby.

 

§ 8 Podnájom bytu (časti bytu)

 

 1. Prenajatý byt, alebo jeho časť vo vlastníctve mesta nemožno inému ponechať do podnájmu.

 

§ 9 Prihlásenie občana k trvalému alebo prechodnému pobytu do nájomného bytu K3

 

Na prenajímateľa sa môže obrátiť občan so svojou písomnou žiadosťou o udelenie súhlasu k prechodnému alebo k trvalému pobytu v byte nájomníka bytu, ktorého vlastníkom je mesto.

 

 1.  Na základe súhlasu prenajímateľa občan vykoná ohlasovaciu povinnosť k trvalému alebo prechodného pobytu na mestskom úrade v Kolárove.
 2. Na základe podanej žiadosti občan o zmenu trvalého pobytu, prechodného pobytu, prenajímateľ overuje príbuzenský pomer k nájomcovi mestského bytu ku ktorému sa žiadateľ hodlá prihlásiť .
 3. Prenajímateľ udelí súhlas  k prechodnému pobytu žiadateľovi, ktorý preukáže, že nájomca, ku ktorému sa hodlá prihlásiť, je jeho rodič, súrodenec, dieťa, starý rodič, zať, nevesta alebo vnuk.
 4. Prenajímateľ udelí súhlas k trvalému pobytu žiadateľovi iba v prípade, ak preukáže, že nájomca ku ktorému sa hodlá prihlásiť, je jeho rodič, súrodenec, dieťa,  zať, nevesta alebo vnuk .
 5. Žiadateľom, ktorí nepreukážu horeuvedený príbuzenský vzťah k nájomcovi, súhlas k prihláseniu  k trvalému alebo prechodnému pobytu  nebude udelený .

 

§ 9 Spoločne a záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny o doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Kolárovo.
 2. Toto VZN bolo schválené MsZ v Kolárove dňa ............................
 3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..............................

 

V Kolárove dňa 5.6.2003

                                                                                   Imrich Árgyusi

                                                                                   primátor mesta

 

 

––––––––––––––––––––

1 /§ 3 zákona číslo č.125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v platnom znení .

2 /§ 2 zákona číslo č.125/1998 Z.z. v znení opatrenia Ministerstva práce o sociálnych vecí a rodiny SR č.160/1999 Z.z. o úprave súm životného minima v platnom znení

3 /§ 4 zákona číslo č.125/1998 Z.z. v platnom znení

4 / Vyhláška MŽP SR č.192/1994 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v platnom znení

 

 «« späť
Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch