Všeobecne záväzné nariadenia      

Zoznam platných VZN mesta Kolárovo       


   V Z N mesta Kolárovo č. 7/2016, nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 6/2016, o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 5/2016, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 5.
príloha č. 1 textová časť »

príloha č. 2 grafická časť »

príloha č. 3 grafická časť 2»


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 4/2016, o prenajímaní nájomných bytov a ostatných bytových jednotiek vo vlastníctve mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 3/2016, o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2016.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 17/2015, o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 16/2015, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 15/2015, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 14/2015, o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2016.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 13/2015, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 12/2015, o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2016.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 11/2015, o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2016.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 10/2015, o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2016.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 9/2015, o dani za psa na kalendárny rok 2016.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 8/2015, o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 7/2015, o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 6/2015, Trhový poriadok pre príležitostný trh v Mestskom kultúrnom stredisku v Kolárove.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 5/2015, o trhovom poriadku pre príležitostné trhy.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 4/2015, o trhovom poriadku pre príležitostné trhy.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 3/2015, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 1/2015, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 16/2014, o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo, Partizánska 15 -17 v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 15/2014, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 14/2014, o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 13/2014, o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2015.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 12/2014, o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 11/2014, o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2015.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 10/2014, o dani za psa na kalendárny rok 2015.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 9/2014, o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 6/2014, o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 5/2014, o zriadení mestskej polície.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 3/2014, ktorým sa mení a dopľňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 19/2013, ktorým sa mení a dopľňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 10/2013, o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 7/2013, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v Meste Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 5/2013, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 4/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Centrálna mestská zóna, Kolárovo – Zmena č. 1.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 3/2013, o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich sprievodcu a žiakov základných škôl dochádzajúcich z mestských časti z rozpočtu Mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 17/2012, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 8/2012, o prenajímaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 6/2012 o ochrane pred povodňami.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 4/2012, o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 6/2011, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmena č. 4“.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 3/2010,

o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 1/2010,

o zmene názvu verejného priestranstva.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 20/2008, o poskytovaní jednorázových dávok v hmotnej núdzi mestom Kolárovo.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 19/2008, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mesta Kolárovo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


»»


   V Z N mesta Kolárovo č. 15/2008, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.


»»


   Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 o prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve mesta Kolárovo


»»


  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 5/2004 O ochrane nefajčiarov v priestoroch zariadení, ktoré sú vo vlastníctve resp. správe mesta

- uznesením mestského zastupiteľstva číslo 296/2004 bod A/l, dňa 27.9.2004


»»

   Všeobecne záväzné nariadenie o predaji bytov a nebytových priestorov v meste Kolárovo

- schválené uznesením MsZ č. 34/98 zo dňa 25.6.1998


»»«« späť
Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch