U z n e s e n i e

z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 19.9.2005

č. 493/2005

uznesenie

k zmene termínu programu októbrových zasadnutí MsR a MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. zmenu uznesenia MsR č. 374/2005 zo dňa 17.8.2005 nasledovne:

1. 23. riadne zasadnutie MsR sa uskutoční dňa 10.10.2005 (pondelok) o 13,00 hod.

2. 26. riadne zasadnutie MsZ sa uskutoční dňa 17.10.2005 (pondelok) o 14,00 hod.

3. doplnenie 2. bodu programu zasadnutia 22. riadneho zasadnutia Mestskej rady dňa

13.9.2005 a 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa

19.9.2005 o vyhodnotenie priebehu a ekonomickej náročnosti 6. osláv sv. Štefana

4. doplnenie programu zasadnutí MsR dňa 13.9.2005 a MsZ dňa 19.9.2005 v rámci

rôzneho o bod č. 5: “usporiadanie vianočných trhov a vianočného kultúrneho

programu”, o bod č. 6 – Informatívna správa o priebehu medzinárodného

umeleckého festivalu “METEORIT” usporiadaného od 14. do 26.9.2005

 

č. 494/2005

uznesenie

k vyhodnoteniu priebehu a ekonomickej náročnosti 21. ročníka Kolárovského jarmoku a hodov, usporiadaného v dňoch 12. až 14.08.2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. vyhodnotenie priebehu a ekonomickej náročnosti 21. kolárovského jarmoku a hodov,

usporiadaného v dňoch 12. – 14. augusta 2005

2. vyhodnotenie priebehu a ekonomickej náročnosti 6. osláv sv. Štefana konaných dňa

21.8.2005

B./ schvaľuje

1. zapracovanie skutočných príjmov a výdavkov súvisiacich s usporiadaním kolárovského

jarmoku do rozpočtu mesta pri najbližšej úprave

č. 495/2005

uznesenie

k informatívnej správe primátora mesta Kolárovo o získaných podporách v rámci Grantových výziev EU a poskytnutých dotácií Ministerstvami SR v roku 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. informatívnu správu primátora mesta Kolárovo o získaných podporách v rámci Grantových

výziev EU a poskytnutých dotácií Ministerstvami SR v roku 2005

B./ schvaľuje

1.1. rozpočet na realizáciu projektu “Prestavba a rekonštrukcia základnej školy s VJM II. F.

Rákócziho Kolárovo, ktorého rozpočtové náklady predstavujú 41.100,- EUR (cca

1.644.000,- Sk) s financovaním nasledovne :

a) 75% zo zdrojov PHARE 30.825 EUR (cca 1.233.000,- Sk)

b) 20% zo štátneho rozpočtu 8.220 EUR (cca 329.000,- Sk)

c) 5% z vlastných zdrojov 2.055 EUR (cca 82.000,- Sk)

1.2. zapracovanie požadovaných finančných prostriedkov do príjmov a výdavkov rozpočtu

mesta na rok 2005 v zmysle predchádzajúceho bodu

2.1. rozpočet na realizáciu projektu “Zvýšenie účinnosti a realizácie separovaného zberu

papiera, plastov, skla, kovových obalov, viacvrstvových kombinovaných materiálov,

biologicky rozložiteľného odpadu, pneumatík, objemového odpadu, drobného stavebného

odpadu, batérií, monočlánkov, elektrického odpadu, chemického odpadu z domácností, pre

mesto Kolárovo” , ktorého rozpočtové náklady predstavujú 5.181.081,- s financovaním

nasledovne :

a) z prostriedkov recyklačného fondu 4.003.101,- Sk

- zberové vozidlo s lineárnym pressom 3.000.000,- Sk

- informačná kampaň 48.620,- Sk

- zberové vrecia, nádoby, (papier,plasty,..) 710.248,- Sk

- zberné nádoby (batérie, olej,...) 244.233,- Sk

b) z prostriedkov fondu sociálneho rozvoja 258.236,- Sk

- lis dvojkomorový

c) z enviromentálneho fondu 768.434,- Sk

- drvič BIO 250 428.400,- Sk

- zberné nádoby 340.034,- Sk

d) z vlastných prostriedkov 151.310,- Sk

- plánované od r. 2006

zberové nádoby na zmes. odpad 57.040,- Sk

zberové nádoby na nebezp.odpad 94.270,- Sk

2. 2. zapracovanie finančných prostriedkov požadovaných z recyklačného fondu SR podľa

bodu 2.1.a./ do príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na rok 2005

2.3. zapracovanie podielu vlastných financií pripadajúcich na rok 2005 v sume 93.tis Sk do rozpočtu mesta na rok 2005 z celkového podielu vlastných financií, ktorý predstavuje za obdobie rokov 2003-2005 sumu 243.295,70 Sk. Suma 93.tis Sk zahŕňa: výdavky na projekt v sume 64.tis Sk a zvyšok v sume 29. tis Sk predstavuje výdavky na odpadové vrecia a propagačný materiál.

C./ poveruje

1. MsÚ tým, aby bez potreby ďalšieho súhlasu mestského zastupiteľstva krátilo

rozpočet mesta o dotácie vyššie uvedené v prípade, že tieto nebudú mestu poskytnuté do

konca roka 2005

č. 496/2005

uznesenie

k správe o stave a vývoji kriminality na území mesta Kolárovo za I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu o stave a vývoji kriminality na území mesta Kolárovo za I. polrok 2005

 

 

č. 497/2005

uznesenie

k správe o činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu o činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok 2005

B./ ukladá

1. náčelníkovi MsP spracovať návrh zavedenia kamerového systému na území mesta

Kolárovo Termín predloženia: 17.10.2005

č. 498/2005

uznesenie

k správe o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo

za I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo za I. polrok

2005

2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k hospodáreniu DP Globál Kolárovo za I. polrok

2005

B./ ukladá

1. riaditeľovi DP Globál Kolárovo prijať zásadné opatrenia v zmysle uznesenia MsZ

č.491/2005 písm. C bod 5 tak, aby ich uplatnením sa strata bežného roka bola vyrovnaná.

Opatrenia písomne predložiť na októbrové zasadnutie MsZ dňa 17.10.2005.

č. 499/2005

uznesenie

k správe o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./berie na vedomie

1. Správu o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za I. polrok

2005

2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k hospodáreniu MsKS Kolárovo za I. polrok 2005

B. /ukladá

1. riaditeľovi MsKS prijať príslušné opatrenia na vyrovnanie straty vedľajšej činnosti do

konca účtovného obdobia roku 2005 Termín: 30.09.2005

č. 500/2005

uznesenie

k správe o činnosti Domova dôchodcov – penziónu Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ Berie na vedomie

1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia Domova – penziónu pre dôchodcov Kolárovo

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k hospodáreniu DPD –DD Kolárovo

B./ ukladá

1. riaditeľovi DPD a DD odstrániť nedostatky zistené hlavným kontrolórom mesta č. 8/05

v účtovníctve organizácie do 30.9.2005 a správu o prijatých opatreniach predložiť na

novembrové zasadnutie MsZ.

č. 501/2005

uznesenie

k VZN mesta Kolárovo č. 2/2005 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Domove - Penzióne pre dôchodcov a domove dôchodcov v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. VZN mesta Kolárovo č. 2/2005 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych

služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Domove – penzión pre dôchodcov

a domove dôchodcov v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo

 

č. 502/2005

uznesenie

k návrhu zmeny zriaďovateľskej listiny DPD a DD

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1.Zmenenú – spresnenú formu zriaďovateľskej listiny Domova – penzión pre dôchodcov

 domova dôchodcov s nadobudnutím účinnosti od 1.10.2005

č. 503/2005

uznesenie

k Správe o čerpaní rozpočtu ZŠ a ŠZ za I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. čerpanie rozpočtu ZŠ a ŠZ za I. polrok 2005

2. Stanovisko HKM k čerpaniu rozpočtu ŠZ a ZŠ za I. polrok 2005

B./ schvaľuje

1. rozpočtové opatrenia primátora mesta Kolárovo ku dňu 31.8.2005 podľa priloženej prílohy

2. ukončenie prevádzky elokovanej triedy Materskej školy – Brnenské nám. č.16 Kolárovo na

Veľkom Ostrove termínom 30.06.2005

C./ ukladá

1. riaditeľovi ZŠ Školská využiť všetky možnosti vymáhania vykázaných pohľadávok

2. MsÚ vypracovať a predložiť na MsZ návrh na odmeňovanie riaditeľov škôl a školských

zariadení s právnou subjektivitou vrátane vypracovania kritérií na premizovanie riaditeľov

3. riaditeľom základných škôl a CVČ písomne informovať MsZ o počte vydaných

a odovzdaných vzdelávacích poukazov

termín : 17.10.2005

č. 504/2005

uznesenie

k Správe o činnosti opatrovateľskej služby v Kolárove za I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárovo

A./ Berie na vedomie

1. Správu o činnosti opatrovateľskej služby v Kolárove za I. polrok 2005

 

č. 505/2005

uznesenie

k správe o čerpaní rozpočtu mesta Kolárovo za I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu o plnení rozpočtu mesta za obdobie I. polroka 2005

2. úpravy, vykonané v rozpočte mesta z titulu zvýšenia limitov na prenesené právomoci,

v celkovej výške 1.743 tis. Sk, zapracovanie stravného do príjmov a výdavkov rozpočtu

v celkovej výške 596 tis. Sk (uznesenie č. 435/2005) a podchytenie vlastných príjmov

rozpočtových organizácií a ich použitie v sume 3.651 tis. Sk, čím sa bilancia rozpočtu zo

sumy 139.973 tis. Sk schválenej uznesením č. 40/2005 upravuje k 30.06. na 145.963 tis. Sk.

3. Stanovisko HKM k plneniu rozpočtu mesta Kolárovo za I. polrok 2005

B./ ukladá

1. MsÚ upresniť rozpočet úhrad od rodičov za ŠKD a MŠ

2. MsÚ vykonať štvrťročne finančné vysporiadanie cintorínskych poplatkov medzi mestom

a DP Globál Kolárovo

 

 

 

č. 506/2005

uznesenie

k Správe o činnosti HKM za I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu o činnosti HKM za I. polrok 2005

 

č. 507/2005

uznesenie

k prenajímaniu poľnohospodárskej pôdy

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

l./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite “Füzes” – parc.č. 8713:

a – pre p. Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul. Dunajská č. 1 na parc.č. 8713 vo výmere 4 ha na

dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,29 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.

Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

b/-pre p. Visnyei Jozefa, bytom Kolárovo, Petőfiho rad č. 14 na parc.č. 8713 vo výmere 2 ha

na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,23 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.

Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

 

 

 

 

2./ Prenájom poľnohosp. pôdy v lokalite “Vedľa cigánskeho járku”-parc.č.28455/624:

a/- pre p. Fekete Františka, bytom Kolárovo, ul. Budovateľská č. 17 na parc.č. 28455/624

vo výmere 1 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,23 % z hodnoty pôdy

určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

3./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite “Priemyselná zóna” –parc.č.28451/197:

a – pre p. Fekete Františka, bytom Kolárovo, ul. Budovateľská č. 17 na parc.č. 28451/197

vo výmere 3 ha na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1 % z hodnoty pôdy určenej

pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

b- pre p.Tóth Tibora, bytom Kolárovo, ul. Kollárova č. 5 na parc.č. 28451/197 vo výme 3ha

na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.

Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

c/-pre p. Richter Zsolta, bytom Kolárovo, ul. Podhájska č. 77 na parc. č. 28451/197 vo

výmere 5 ha na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1 % z hodnoty pôdy určenej pre

k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

4./ - vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom poľnohosp. pôdy mesta dňom 20.9.2005 a

vyhodnotenie verejnej ponuky dňa 30.9.2005:

a/ v lokalite “Veľký Ostrov – Derok” na parc.č. 14800/8 vo výmere 3 ha na dobu 5 rokov

s vyvolávacou cenou 1,23 % / 2.986,-Sk/ha/rok/ z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.

Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

b/ v lokalite “Bírák szigete” na parc.č. 27268/1 vo výmere 8,5006 ha na dobu 5 rokov

s vyvolávacou cenou 1,23 % /2.986,-Sk/ha/rok/ z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.

Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

c/ v lokalite “Füzes” na parc.č. 8713 vo výmere 6,9550 ha na dobu 5 rokov

s vyvolávacou cenou 1,29 % /3.148,-Sk/ha/rok/ z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.

Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

d/ v lokalite “Vedľa cigánskeho járku” na parc.č. 28455/624 vo výmere 2 ha na dobu 5

rokov s vyvolávacou cenou 1,23 % /2.986,-Sk/ha/rok/ z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.

Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

e/ v lokalite Kodmonos na parcele č. 28471/1 vo výmere 1 ha na dobu 5 rokov s vyvolávacou

cenou 1,23% z hodnoty pôdy (2986,- Sk/ha/rok) z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo

v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

5. – zriadenie komisie na vyhodnotenie verejnej ponuky za prenájom poľnohospodárskej pôdy

v nasledovnom zložení : Ing. Iveta Némethová, István Lengyel, Marta Ősziová, Ing. Andrej

Kürti, Alexander Őszi

 

č. 508/2005

uznesenie

k majetkovoprávnym podaniam

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. odpredaj rodinného domu súp.č. 1241 na pozemku s p.č. 2092 a pozemku s p.č. 2092 vo

výmere 245 m2 s kultúrou zastavaná plocha na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo pre Tóth

Drahomíra a manž., bytom v Kolárove, Ul. Kollárova č. 7, za cenu podľa znaleckého

ohodnotenia s tým, že náklady spojené s prevodom hradí kupujúci

2. prenájom nebytového priestoru č. 1.13. v AB na Kostolnom námestí č. 32 v Kolárove

v rozlohe 15,25 m2 pre KOMWERK s.r.o. Komárno od 1.8.2005 na dobu neurčitú na

kancelárske účely za ročné nájomné 800,- Sk/m2 + režijné náklady

3. odpredaj pozemku p.č. 28434/73 s výmerou 334 m2 – zastavaná plocha a pozemku p.č.

28434/47 vo výmere 272 m2 – záhrada v k.ú. Kolárovo pre Szalaiovú Gabrielu bytom

v Kolárove, Ul. Hlavná č. 42 za cenu 80,- Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom

hradí kupujúci.

B./ neschvaľuje

1. odpredaj časti pozemku s p.č. 28520/2 s kultúrou ostatné plochy na LV č. 4941 v k.ú.

Kolárovo vo výmere cca 45 m2 pre Furi Tibora a manž. bytom v Kolárove, Ul. Partizánska

č. 11/1

2. odpredaj nadstavby súp.č. 3 na parcele č. 5690/3 – obytný dom na LV č. 4941 v k.ú.

Kolárovo pre Kristínu Csókovú, rod. Kovácsovú, bytom Zemné č. 213

C./ ukladá

1. MsÚ pripraviť komplexnú dokumentáciu výstavby 12 bytových jednotiek na osade Dankó

Pistu, pre občanov v hmotnej núdzi

č. 509/2005

uznesenie

k materiálom v rámci rôzneho

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Informatívnu správu o medzinárodnom umeleckom festivale “METEORIT”, usporiadaného

od 14. do 26.9.2005

2. obsah zápisnice napísanej pri príležitosti prerokovania návrhu na umiestnenie stavby areál

IP Trans Kolárovo

3. obsah zápisnice zo zasadnutia sociálno – bytovej komisie zo dňa 7.9.2005 v časti 9.

“pridelenie sociálnych bytov na Ul. Radnótiho”

4. vyčlenenie 5 tis. Sk pre kynologický klub Kolárovo, z nerozdelenej rezervy dotácie

športových klubov

5. vzdanie sa funkcie p. Telekes Ladislava z členstva podnikateľskej komisie pri MsZ

B./ schvaľuje

1. že v zmysle čl. 4 (Podmienky poskytovania dotácií) dodatku č. 1/2005 k VZN č. 1/2005 na

poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov mesta Kolárovo na podporu

kultúry a športu na území mesta Kolárovo platného od 15.5.2005 termín doručenia príloh

k jednotlivým žiadostiam za rok 2005 sa predlžuje do 31.12.2005

2. predĺženie nájomnej zmluvy pre Jána Korkována a manž. na Ul. Radnótiho č. 40/5 od

1.11.2005 do 31.10.2006

3. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkarni Pohostinstvo na adrese

Kolárovo, Partizánska č. 5/A s trojmesačnou skúšobnou dobou nasledovne :

letný čas zimný čas

Pondelok – štvrtok od 06,00 h. do 23,00 h. od 06,00 h. do 22,00 h.

Piatok – sobota od 06,00 h. do 01,00 h. od 06,00 h. do 24,00 h.

Nedeľa od 06,00 h. do 23,00 h. od 06,00 h. do 22,00 h.

Prevádzkovateľ: Sziová Alžbeta, bytom Kolárovo, Lesná 48

 

 

4. usporiadanie 1. ročníka vianočných trhov v termíne od 16.12.2005 do 18.12.2005 a

usporiadanie vianočného kultúrneho programu podľa návrhu komisie kultúry s tým, že

rozpočet na uvedené podujatia bude upresnený na októbrovom zasadnutí MsZ

a finančné prostriedky súvisiace s podujatím budú zapracované pri najbližšej úprave

rozpočtu mesta

5. dennú prepravu žiakov z Kolárova do Kráľky v poobedňajších hodinách v dňoch

školského vyučovania

6. rekonštrukciu cesty na Veľkom Ostrove a v mestskej časti Örtény

7. v rámci bodu programu zasadnutí MsZ, namiesto bodu Diskusia “Interpelácie poslancov”

8. zmenu času vysielania v Gúta TV v nedeľu “po 13,00 hod.”

C./ ukladá

1. prednostke úradu o rozsahu prijatých uznesení v sociálno – bytovej oblasti vyrozumieť

KolByt s.r.o. Kolárovo

2. mestskej polícii a MsÚ vyžiadať písomné stanovisko vo veci umiestnenia dopravného

značenia zníženia rýchlosti na 40 km na Ul. slovenskej a na križovatke Ul. ružovej a lesnej

 

Árgyusi Imrich

primátor mesta«« späť
Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch