U z n e s e n i e

zo 14. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 8.9.2005

č. 488/2005

uznesenie

k informatívnej správe riaditeľa DP Globál Kolárovo, o výsledkoch súdneho sporu, týkajúcich sa daňových kontrol za roky 2000 a 2001

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Informatívnu správu riaditeľa DP Globál Kolárovo o výsledkoch súdneho sporu týkajúcich

sa daňových kontrol za roky 2000 a 2001 ku dňu 01.09.2005

2. Stav pohľadávok Daňového úradu Kolárovo voči DP Globál Kolárovo ku dňu 01.09.2005

nasledovne:

- záväzky na daniach po znížení 6.819.893,-Sk

- záväzky na penáloch po znížení 1.501.169,-Sk

- pokuty za nesplnenie registračnej povinnosti 14.020.000,-Sk

Záväzky spolu: 22.341.062,-Sk

- zníženie, vymáhanie Daňovým úradom 3.067.820,-Sk

- stav pohľadávok ku dňu 1.09.2005 19.273.242,-Sk

3. Stav pohľadávok potvrdených právoplatným rozhodnutím najvyššieho súdu SR

č. 1 Sž-o-KS116/2005 zo dňa 17.3.2005, 1 Sž-o-68/2004 zo dňa 17.3.2005 a 

č. 2 Sž-o-KS137/2004 zo dňa 22.6.2005 celkovej čiastke nasledovne:

a) dodatočná daň z príjmov právnických osôb:

rozsudok č.: 1Sž-o-KS 116/2004 zo dňa 17.03.2005 1.569.800,- Sk

rozsudok č. 1Sž-o-KS 68/2004 zo dňa 17.03.2005 1.384.503,- Sk

spolu : 2.954.303,- Sk

b) nesplnenie registračnej povinnosti o spotrebnej

dani uhlovodíkových palív a mazív:

rozsudok č. 2Sž-o-KS 137/2004 zo dňa 22.06.2005 14.020.000,- Sk

c) penále na daniach s príjmov práv. osôb:

- platobný výmer DÚ č. 620/230/5589/03/Ham

zo dňa 29.04.2003 832.630,- Sk

- 50% úľava v zmysle platobného výmeru

DÚ č. 620/230/11053/04/Ham zo dňa 11.06.2004 - 416.315,- Sk

- Platobný výmer DÚ č. 620/230/9457/03/Ham

zo dňa 28.05.2003 1.569.800,- Sk

  • 50% úľava v zmysle platobného výmeru

DÚ č. 620/230/11054/04/Ham zo dňa 11.06.2004 - 784.900,- Sk

Penále na daniach po priznaní úľav DÚ: 1.201.215,- Sk

Celkom za body a)+b)+c): 18.175.518,-Sk

4. Stanovisko riaditeľa DP Globál Kolárovo k spôsobu úhrady resp. vysporiadania daňových

záväzkov  za r. 2000 a 2001

5. Žiadosť riaditeľa DP Globál Kolárovo o poskytovanie finančnej výpomoci na vyrovnanie

daňového nedoplatku č.j. 122/2005 zo dňa 8.9.2005.

č. 489/2005

uznesenie

k informatívnej správe o rozsudkoch najvyššieho súdu SR zo dňa 17.3.2005 a 22.6.2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 1 Sž-o-KS 116/2005 zo dňa 17.03.2005, obdržaného

4.07.2005

2. Dovolanie proti rozsudku – JUDr. Tibor Szakál Z 1820/2003 zo dňa 11.07.2005

3. Rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 1 Sž-o-68/2004 zo dňa 17.03.2005, obdržaného dňa

04.07.2005

4. Dovolanie proti rozsudku – JUDr. Tibor Szakál Z 1820/2003 zo dňa 11.07.2005

5. Rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 2 Sž-o-KS 137/2004 zo dňa 22.06.2005, obdržaného dňa

11.07.2005

6. Dovolanie proti rozsudku – JUDr. Tibor Szakál Z 1882/2004 zo dňa 27.07.2005

 

č. 490/2005

uznesenie

k vypracovanému stanovisku MsÚ Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Stanovisko MsÚ Kolárovo k spôsobu úhrady a zaúčtovania vykázaného daňového

nedoplatku DP Globál Kolárovo – príspevková organizácia

 

 

č. 491/2005

uznesenie

k spôsobu zaúčtovania resp. vysporiadania daňových nedoplatkov potvrdených právoplatnými rozsudkami

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie, že

1. DP Globál Kolárovo - príspevková organizácia, z vlastných finančných prostriedkov nie je

schopná vyrovnať zvyšnú časť daňových nedoplatkov za roky 2000 a 2001 v celkovej

výške 3.752.073,-Sk. Preto žiada Mesto Kolárovo o návratnú finančnú výpomoc v tejto

čiastke.

B./ schvaľuje

1. zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov na úhradu daňového nedoplatku

z vlastných zdrojov rozpočtu mesta r. 2005 na vykrytie daňových nedoplatkov za r. 2000

a 2001 pre DP Globál Kolárovo vo výške 3.752.073,-Sk.

2. poskytnutie finančných prostriedkov pre DP Globál Kolárovo, vo výške 3.752.073,-Sk

s realizovaním v termíne do 30.9.2005, pri zabezpečovaní návratnosti formou splátok

v termíne od 1.1.2006 do 31.12.2009

3. podanie žiadosti na Krajský daňový úrad v Nitre na odpustenie sankcií v celkovej výške

t.j. 15.521.109,-Sk do 19.09.2005.

Zodpovední : prednosta MsÚ, riaditeľ DP Globál

C./ ukladá

1. riaditeľovi DP Globál Kolárovo a MsÚ Kolárovo vyžiadať písomné stanovisko na formu

poskytnutia návratných finančných prostriedkov. Stanoviská predložiť na rokovanie MsZ

dňa 19.9.2005

2. riaditeľovi DP Globál Kolárovo vyžiadať písomný súhlas od riaditeľa DÚ Kolárovo vo veci

zápočtu zadržanej čiastky ako daňový nedoplatok v zmysle právoplatných rozhodnutí

Najvyššieho súdu SR, vo výške 2.954.303,- Sk: rozsudky č. 1 Sž-o-KS 116/2005 zo dňa

17.3.2005, č. 1 Sž-o-68/2004 zo dňa 17.3.2005.

3. MsÚ a DP Globál vypracovať návrh zmluvy návratnej finančnej výpomoci, návrh

splátkového kalendára a spôsobu splácania. Tieto dokumenty spracovať do 16.9.2005

a predložiť na rokovanie MsZ dňa 19.9.2005.

4. riaditeľovi DP Globál Kolárovo a MsÚ prijať príslušné opatrenia v zmysle § 7 zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obci do 16.9.2005 a predložiť na rokovanie MsZ dňa 19.9.2005

5. riaditeľovi DP Globál vypracovať úsporné a ozdravné opatrenia, ktoré garantujú

návratnosť pridelených finančných prostriedkov a tieto predložiť na rokovanie MsR dňa

13.9.2005

6. riaditeľovi DP Globál pravidelne informovať MsZ o stave ďalšieho vysporiadania

nedoplatkov evidovaných Daňovým úradom Kolárovo.

Termín : priebežne

 

č. 492/2005

uznesenie

k stanovisku HKM a spôsobu zaúčtovania resp. vysporiadania rozsudkami vykázaných daňových nedoplatkov

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. stanovisko HKM k spôsobu zaúčtovania a vysporiadania daňových nedoplatkov

potvrdených právoplatnými rozsudkami najvyššieho súdu SR

B./ ukladá

1. riaditeľovi DP Globál Kolárovo požiadať orgány činné v trestnoprávnom konaní o zistenie

trestnoprávnej zodpovednosti bývalého vedenia DP Globál za vzniknutú škodu

termín : do 30.9.2005

 

Árgyusi Imrich

primátor mesta«« späť
Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch