Uznesenie

z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 31.1.2005

č. 382/2005

uznesenie

k žiadosti GUKOM s.r.o. Kolárovo, Priemyselný areál 327, vo veci odkúpenia 25%-ného obchodného podielu spoločnosti od mesta Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Informatívnu správu konateľa GUKOM s.r.o. vo veci odkúpenia 25% podielu spoločnosti

od Mesta Kolárovo

B./ schvaľuje

1. vyjadrenie súhlasu k odpredaji 25% obchodného podielu Mesta Kolárovo v rámci

spoločnosti GUKOM s.r.o. Kolárovo:

- 13% pre p. Ing. Kurucz Dušana, bytom Bratislava Ul. Ľ. Fullu č. 9

- 12% pre p. Ing. Illés Františka, bytom Kolárovo, Ul. Ľ. Podjavorinskej č.

2. kúpnu cenu 25%-ného podielu Mesta Kolárovo v spoločnosti GUKOM s.r.o. Kolárovo

nasledovne:

a/ zaplatením 1850 tis.Sk v hotovosti v deň podpísania kúpno-predajnej zmluvy

b/ bezplatným prevodom nehnuteľnosti cca 43 árov z pozemku parc.č. 28451/463

v kat. území Kolárovo na Mesto Kolárovo

C./ ukladá MsÚ

1. zabezpečiť vytýčenie hranice  pozemku z parc.č. 28451/463 v k.ú. Kolárovo cca 43 árov za

podmienok, že výdavky súvisiace s rozčlenením parcely znáša spoločnosť

GUKOM s.r.o. Kolárovo Termín: február 2005

č. 383/2005

uznesenie

k Správe EVČ s.r.o. so sídlom v Českej republike, ohľadne možností riešenia tepelného hospodárstva na území mesta

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ stiahlo z rokovania

1. Informatívnu správu EVČ s.r.o. so sídlom v Českej republike – Arnošta z Pardubic 676,

530 02 Pardubice, ohľadne možností riešenia tepelného hospodárstva na území mesta

Kolárovo

B./ berie na vedomie

1. Stanovisko KolByt, s.r.o. Kolárovo, k podnikateľskému zámeru EVČ zo dňa 13.01.2005

s tým, že uvedený program bude prerokovaný na februárovom zasadnutí MsZ

2. žiadosť povereného zástupcu SVB zo dňa 20.01.2005 o účasť odberateľov tepla na ďalších

rokovaniach súvisiacich s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi tepelného hospodárstva

C./ schvaľuje

1. žiadosť VERITEĽ a.s. Bratislava, Štefanovičova 5, vo veci odkúpenia pohľadávky

KolByt s.r.o. Kolárovo (voči NsP Komárno za cenu 80% z istiny t.j. 33.162,-Sk) zo dňa

14.01.2005

 

 

 

 

č. 384/2005

uznesenie

k Návrhu rozpočtu základných škôl a školských zariadení na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. rozpočet pre Školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo:

ŠZ rozpočet v tis. SK

ZUŠ 2850

MŠ Brnenské nám. 2870

ŠJ Brnenské nám. 570

CVČ 1783

MŠ Lesná 8 3046

MŠ Lesná 10 2370

ŠJ Lesná 8 1011

ŠJ Lesná 10 0

ŠJ Školská 1505

ŠJ Rábska 1304

Rozpočet ŠKD na rok 2005

ŠKD – ZŠ Rábska 390 tis. Sk

ŠKD – ZŠ Školská 710 tis. Sk

ŠKD – ZŠ Rákócziho 600 tis. Sk

Spolu ŠKD 1700 tis. Sk

Spolu originálna právomoc mesta v oblasti ŠZ: 19.000 tis. Sk

2. rozpočet pre Základné školy v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo, bez záväzkov

minulých období:

ZŠ rozpočet v tis. Sk

ZŠ Rábska 7805

ZŠ Školská 9064

ZŠ F. Rákócziho II. 7506

Spolu prenesená právomoc mesta v oblasti ZŠ: 24375 tis. Sk

3. dofinancovanie ŠKD čiastkou po 5 tis. Sk na každého žiaka ŠKD z rozpočtu mesta, ďalej

z vlastných príjmov - z príspevku od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školskom

klube a z prostriedkov vzdelávacích poukazov na ŠKD

4. výšku príspevku od rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom klube minimálne

v hodnote 100,-Sk na mesiac za jedného žiaka /okrem občanov v hmotnej núdzi/, ktorá je

príjmom každého klubu detí – mimo rozpočtu mesta

5. odvod príspevku z rozpočtu škôl na stravovanie zamestnancom vo výške 55% ceny jedla,

t.j. v hodnote 33,-Sk za každé odobraté jedlo zamestnancom

B./ ukladá

1. riaditeľom základných škôl organizačne zabezpečiť prevádzku ŠKD na r. 2005 tak, aby

výdavky na 1 žiaka boli v súlade s normatívnymi výdavkami a vypracovať rozpočet ŠKD

2. riaditeľom ZŠ, ZUŠ, MŠ s ZŠS na Brnenskom námestí 16 Kolárovo rozpracovať vlastný

rozpočet na základe obdržaného finančného limitu a predložiť ho na odsúhlasenie na

februárové zasadnutie MsZ

3. konateľovi KolByt s.r.o. zabezpečiť vyčíslenie hodnôt súvisiacich s realizáciou

úsporných opatrení na úseku dodávky tepla pre ZŠ v Kolárove pri porovnaní s rovnakým

obdobím  r. 2002 a 2003 (vyčíslených KJ a v Sk)

C./ odporúča MŠR

1. v zmysle požiadaviek zákona č. 596/2003 Z.z. zabezpečiť reformu v zložení 11 člennej

MŠR v súlade s § 25/odst.10 nasledovne: - zastúpenie riaditeľov 4 osoby

- zastúpenie rodičov 2 osoby

- zast. preds. rád škôl a ŠZ 3 osoby

- zast. poslancov MsZ 2 osoby

 

č. 385/2005

uznesenie

k Informatívnej správe o obsadení funkcie odborného zamestnanca školského úradu

v Kolárove

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. správu PaedDr. Csütörtöki Erzsébet, predsedkyni komisie výberového konania na

obsadenie miesta odb. zamestnanca v rámci Školského úradu Mesta Kolárovo

2. výsledok hlasovania komisie a určené poradie uchádzačov: víťazom výberového konania sa

stal Mgr. Kantár Szilárd, druhé miesto obsadila Mgr. Lukáčová Mária. Ostatní uchádzači

z dôvodu neobdržania hlasu do poradia neboli umiestnení.

3. doporučenie komisie zamestnávateľovi uviesť do pracovnej zmluvy trojmesačnú skúšobnú

dobu, dňom nástupu do predmetnej funkcie – od 1.2.2005

B./ schvaľuje

1. zriadenie Spoločného obecného úradu (Spoločného školského úradu) v Kolárove v zmysle

požiadaviek starostov Združenia obcí Dolného Žitného ostrova

č. 386/2005

uznesenie

k rozšíreniu Spoločného obecného úradu (Spoločného stavebného úradu)

v Kolárove, so sídlom – Kolárovo, Kostolné námestie č. 1

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. rozšírenie Spoločného obecného úradu (Spoločného stavebného úradu) zriadeného

v zmysle uzn. MsZ č. 17/2003 účinnosťou od 20. januára 2003, o nasledovné pridružené

obce: Bodza, Brestovec, Holiare, Sokolce a Tôň

2. pôsobnosť rozšíreného Spoločného obecného úradu (Spoločného stavebného úradu)

v Kolárovo, Kostolné námestie č. 1 dňom 01.januára 2005

 

 

č. 387/2005

uznesenie

k Návrhu zmluvy o stravovaní zamestnancov v ZŠ a MŠ

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. miesto stravovania zamestnancov ZŠ v zariadeniach školského stravovania na Ul. školská

a Rábska. Pre zamestnancov MŠ v zariadeniach školského stravovania pri MŠ Brnenské

nám. a Ul. lesná 8

2. hodnotu jedla poskytnutého pre dospelú osobu v zariadeniach školského a predškolského

stravovania stanovuje v hodnote 60 Sk za každé odobraté jedlo

3. za odobraté jedlo dôchodcom, bývalým zamestnancom škôl a školských zariadení

k stravnému z rozpočtu škôl a školských zariadení neprispieva

B./ ukladá

1. riaditeľom ZŠ uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní stravovania pre deti, žiakov, zamestnancov

školskej správy, dôchodcov – bývalých zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len

“dospelí stravníci”)

 

č. 388/2005

uznesenie

k Úprave VZN č. 2/2004 o určení školských obvodov ZŠ zriadených Mestom Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. Dodatok č. 2 Všeobecného záväzného nariadenia mesta č. 2/2004 o určení školských

obvodov základnej školy zriadenej mestom Kolárovo

č. 389/2005

uznesenie

k športovým klubom

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. správu HKM o previerke  čerpania poskytnutej dotácie pre športové kluby za rok 2004

2. informácie predsedu športovej komisie o prerozdelení schválenej dotácie 960 tis. Sk

pre športové kluby na rok 2005 nasledovne:

HŠK-74 350.000,-Sk

ŠK /džudo + zápasenie/ 340.000,-Sk

Klub cyklistiky 110.000,-Sk

Karate club Taiyo 105.000,-Sk

GutGym 10.000,-Sk

Vodná turistika pri CVČ 10.000,-Sk

Stolný tenis pri CVČ 10.000,-Sk

Zväz holubárov 5.000,-Sk

Kynologický zväz 5.000,-Sk

Rezerva 15.000,-Sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

S p o l u : 960.000,-Sk

3. návrh športových aktivít v r. 2005 s celkovým príspevkom 50.000,-Sk

č. 390/2005

uznesenie

k Návrhu plánu kultúrnych aktivít v r. 2005 v zmysle schválenej čiastky z rozpočtu mesta za r. 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. harmonogram kultúrnych podujatí a vymedzenie organizátorov jednotlivých kultúrnych

akcií podľa predloženého materiálu

B./ schvaľuje

1. plán finančného zabezpečenia kultúrnych podujatí mesta v sume 600 tis. Sk na rok 2005

 

č. 391/2005

uznesenie

k Návrhu územného plánu zóny Ul. podhájskej

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Návrh Zadania Územného plánu zóny Kolárovo Podhájska ul. v predloženom rozsahu

B./ schvaľuje

1. na predmetnej lokalite vytvoriť 15 stavebných pozemkov podľa varianty “A”

 

 

č. 392/2005

uznesenie

k Návrhu na spresnenie uznesení ohľadom doplnenia finančných čiastok na realizáciu stavby

“Nájomné byty -12 b.j., inžinierske siete a komunikácia”

Mestské zastupiteľstvo

A./ schvaľuje

  1. podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na stavbu “Nájomné byty -12 b.j., inžinierske siete a komunikácia” – na výstavbu vlastného objektu v hodnote 5 515 304,- Sk, t.j. do výšky 30 % oprávnených nákladov stavby.
  2. podanie žiadosti o poskytnutie podpory /úveru/ zo ŠFRB na stavbu “Nájomné byty -12 b.j., inžinierske siete a komunikácia” – na výstavbu vlastného objektu v hodnote

12 578 461,- Sk, t.j. do výšky 70 % oprávnených nákladov stavby a max. 1100 tis. Sk

3) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

na stavbu “Nájomné byty -12 b.j., inžinierske siete a komunikácia” – na výstavbu

technickej vybavenosti do výšky 70 % oprávnených nákladov stavby v zmysle Výnosu

MVaRR SR č. V-1/2004 zo dňa 23. decembra 2004 o poskytovaní dotácie na rozvoj

bývania.

 

4) zabezpečenie realizácie stavby “Nájomné byty -12 b.j., inžinierske siete a komunikácia”

prostredníctvom vlastnej príspevkove/j organizácie DP Globál Kolárovo v zmysle § 10 ods. 11/ bod b) zákona 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 536/2004 Z.z. vo forme fakturácie

5) čerpanie finančných prostriedkov v hodnote 1063076,- Sk, z rozpočtu mesta (z  položky

FRB z čiastky ...........................) na realizáciu stavby “Nájomné byty -12 b.j.,

inžinierske siete a komunikácia” na vlastný objekt a technickú vybavenosť, ktoré

neobsahuje ani dotácia ani prostriedky ŠFRB

6) Zriadenie záložného práva na zabezpečenie prijatého úveru na realizáciu stavby

“Nájomné byty – 12 b.j., inžinierske siete a komunikácia” v Kolárove s nasledovnými

nehnuteľnosťami:

- budova MsKS so súpisným číslom 860 na pozemku s parc. číslom 1198/

- pozemok s parcelným číslom 1198/2 o výmere 1404 m2 s kultúrou zastavaná plocha

v k.ú. Kolárovo

počas doby výstavby až do kolaudácie stavby

B./ prehlasuje, že

  1. na obdobie počas výstavby ako i po kolaudácii stavby vyčlení z rozpočtu mesta (alebo z FRB) peňažné prostriedky na splátky úveru a úrokov pre ŠFRB,
  2. vyčlení v rozpočte mesta na rok 2005 čiastku 40457,- Sk na mesačnú splátku úveru v súlade so zmluvou o úvere zo ŠFRB.

 

č. 393/2005

uznesenie

k schváleniu výsledku hospodárenia Mesta Kolárovo za rok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Kolárovo za rok 2004 s prebytkom vo výške

1.228.848,- Sk

B./ žiada primátora

1. predložiť záverečný účet mesta na marcové zasadnutie MsZ, doplnené o:

- audítorskú správu

- analýzu príjmov a výdavkov rozpočtu

- návrh na rozdelenie prebytku rozpočtového výsledku r. 2004 do peňažných fondov

mesta

 

č. 394/2005

uznesenie

k Správe hlavného kontrolóra mesta o využívaní spravovaného majetku príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu hlavného kontrolóra mesta Ing. Nagy Eugena o využívaní spravovaného majetku

príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo

B./ ukladá

1. riaditeľovi DP Globál Kolárovo realizovať hlavným kontrolórom navrhnuté opatrenia

2. MsÚ a komisii OŽP prehodnotiť koncepciu zberu komunálneho odpadu

C./ schvaľuje

1. žiadosť riaditeľa príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo na odpredaj nevyužitých

dopravných prostriedkov formou verejnej dražby

č. 395/2005

uznesenie

k rozšíreniu obsahu Zriaďovacej listiny DP Globál Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. Rozšírenie zriaďovacej listiny DP Globál Kolárovo s účinnosťou od 1.1.2005 v časti

hlavnej činnosti o činnosť “vykonávanie stavebných prác pre účely mesta Kolárovo”

č. 396/2005

uznesenie

k Správe o sociálnej situácií v meste Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu o sociálnej situácii občanov mesta Kolárovo ku dňu 31.01.2005

B./ poveruje

1. zástupcu primátora mesta s koordináciou vypracovania projektu na prestavbu rozostavanej

stavby mestského zdravotného strediska – Centrum sociálnej pomoci a služieb

č. 397/2005

uznesenie

Správe o činnosti opatrovateľskej služby v r. 2004

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za rok

2004

B./ ukladá

1. MsÚ v spolupráci s PD Kolárovo spracovať na februárové zasadnutie MsZ presný zoznam

dôchodcov nárokujúcich stravovanie, určiť hodnotu jedného teplého jedla resp. predajnú

cenu jedného obeda

2. MsÚ požiadať PD Kolárovo o zabezpečenie stravovania dôchodcov – nárokujúcich

stravovanie počnúc dňom 1.3.2005

 

 

 

 

 

 

 

č. 398/2005

uznesenie

k Návrhu príspevku stravného pre dôchodcov s jediným zdrojom príjmu pre rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. dotáciu príspevku na obedy vo výške 10,-Sk denne pre dôchodcov, ktorí poberajú JZP

/Jediný zdroj príjmu u manželských dvojíc je 7.865,-Sk a pre osamelú vdovu 4.631,-Sk/

 

č. 399/2005

uznesenie

k určeniu poradovníka na bytovú jednotku K3

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. pridelenie trojizbového bytu v obytnom dome K3 prenajímateľovi podľa priloženej

zápisnice sociálno-bytovej komisie pre Vajda Mariana a manž., bytom Kolárovo, Ul.

Radnótiho č. 40/2

č. 400/2005

uznesenie

k majetkovoprávnym podaniam

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. odpredaj pozemku s parc. č. 28443/34 vo výmere 435 m2 s kultúrou záhrada, vedené na LV

č. 4941 v k.ú. Kolárovo na Ul. studená strana pre Ing. Ollé Vojtecha, bytom Brandýs nad

Labem, Ke Svetici č. 1822 za cenu 150,-Sk/m2

2. žiadosť ZaMED, spol. s.r.o. Komárne, Rákócziho ul. 5/1 o spoluprácu a prenájom

nebytových priestorov, za účelom zabezpečenia záchrannej zdravotnej služby v Kolárove

v nepretržitej 24 hod. prevádzke “v prístavbe Zdravotného strediska + garáže Kolárovo na

Kostolnom námestí”

3. odpredaj časti pozemku s parc. č. 28443/31 s výmerou cca 100 m2 s kultúrou ostavné

plochy v k.ú. Kolárovo vedené na LV č. 4941, pre BIOFEED a.s., Železničný rad č. 6

Kolárovo za cenu 150,-Sk/m2. Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom na

náklady kupujúceho.

4. uzavretie zmluvy o výpožičke na dobu 10 rokov t.j. od 1.2.2005 do 1.2.2015, na parc.č.

28443/31 s výmerou cca 100 m2 pre BIOFEED a.s., Železničný rad č. 6 Kolárovo, za

účelom

realizácie odstavnej plochy pre motorové vozidlá

B./ ruší

1. uzn. MsZ č. 317/2004 A-5 zo dňa 30.9.2004 s tým, že vyčlenená finančná čiastka vo výške

233.200,–Sk bude využitá na prestavbu priestorov záchrannej zdravotnej stanice

C./ neschvaľuje

1. prijatie stanoviska k žiadosti ERSTE SAVM spol. s.r.o. Senný trh 6, 945 01 Komárno

k začatiu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia v Kolárove

D./ ukladá

1. MsÚ hľadať vhodné priestory na vytvorenie gynekologickej ambulancie na území mesta

č.401/2005

uznesenie

k materiálom v rámci rôzneho

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Návrh na prehodnotenie mandátnej zmluvy uzavretej podľa § 566 a nasledujúcich

ustanovení Obchodného zákonníka o obstaraní činností súvisiacich so správou bytového

hospodárstva Mesta Kolárovo medzi mandantom Mesto Kolárovo a mandatarom KolByt

s.r.o. Kolárovo

B./ schvaľuje

1. nasledovné zmeny v mandátnej zmluve uzavretej medzi Mestom Kolárovo a KolByt s.r.o.

Kolárovo – účinnosťou dňom 1.1.2005

V časti III. “Stanovenie odmeny mandatára za obstaranie správy majetku” bod č. 1 zmeniť

nasledovne:

Za obstaranie činností uvedených v č. 1,2 a 3 časti II. vo výške 10% z čistého nájomného,

vrátane mzdových nákladov a odvodov do fondov a nevyhnutných nákladov vynaložených

pri plnení záväzku mandatára.

V časti V. “Osobitné dojednania” vynechať vety:

- Vyúčtovanie mzdových nákladov vrátane odvodu do fondov bude realizované

formou ich refundácie

- Mandant je povinný uhradiť mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo

účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku, ibaže z ich povahy vyplýva, že sú už

zahrnuté v odplate.

- Pri vyúčtovaní a odsúhlasení spoločných režijných nákladov spoločnosti

pripadajúcich na správu bytov zmluvné strany a riadia “Zásadami prerozdelenia

spoločných režijných nákladov spoločnosti KolByt s.r.o.” odsúhlasených zástupcami

zmluvných strán.

- Ostatné náklady, vzniknuté pri plnení záväzku mandatára, sú zahrnuté v odplate

- Úhradu mandant uskutoční na základe mesačnej zálohy v sume 35.000,-Sk.

V zmysle “Zásad prerozdelenia spoločných režijných nákladov spoločnosti KolByt

s.r.o” vyúčtovanie skutočne vzniknutých nákladov sa vyrovná štvrťročne.

 

V časti V. “Osobitné dojednania” doplniť o nasledovné ustanovenie:

- Mandatár je povinný vyčleniť finančné prostriedky vo výške 10.000,-Sk /mesiac zo

sumy čistého nájomného v 45 b.j. K3 a uložiť na fond údržby a opráv vedený

v účtovníctve mesta Kolárovo prevodom na účet číslo: 3804859017/5600

2. zníženie veľkosti prenajatej plochy /verejného priestranstva/ pred pohostinstvom Brooklyn

na Ul. tržnej, časť parcely 1233/7 z 35 m2 na 15 m2 pre Oszi Tomáša, Ul. dolná č. 32

3. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkárni – “predaj na priamu

konzumáciu nápojov, tepelne upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh

a bezmäsitých jedál” na adrese: Kolárovo, Ul. školská č. 2 – KRAMIX – Erika Králiková,

bytom Kolárovo, Bočná 2/4 nasledovne:

pondelok – štvrtok: od 07,00 hod. do 22,00 hod.

 

piatok: od 07,00 hod. do 24,00 hod.

sobota: od 10,00 hod. do 02.00 hod.

nedeľa: od 13,00 hod. do 22,00 hod.

- prevádzkovateľ zabezpečí odpadové nádoby a čistotu okolia prevádzkárne

4. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkárni “ Štefan Kürti –

CHICAGO BAR” na adrese Kolárovo, Ul. A. Bernoláka č. 1 nasledovne:

pondelok – štvrtok: od 18,00 hod. do 24,00 hod.

piatok: od 18,00 hod. do 02,00 hod.

sobota: od 18,00 hod. do 03,00 hod.

nedeľa: od 18,00 hod. do 24,00 hod.

 

5. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkárni Nagyová Klára –

Kolárovo, Rábska č. 7 – pohostinská činnosť nasledovne:

pondelok – nedeľa: od 14,00 hod. do 02,00 hod.

6. kpt. Mgr. Šafárik Miroslava – riaditeľa OO PZ SR Kolárovo, za člena komisie OVP pri

MsZ dňom 1.2.2005

B./ berie na vedomie

1. obsah listu primátorky Mesta Kisbér vo veci výsledkov volieb uskutočnených dňa

5.12.2004

C./ ukladá

1. sociálno - bytovej a zdravotnej komisii pozvať MUDr. Zaťko Ernesta a MUDr. Barusz

Vojtecha na spoločné zasadnutie komisie, za účelom vyjadrenia sa k svojim plánom

poskytovania lekárskej starostlivosti na území mesta

D./ odkladá

1. na marcové zasadnutie MsZ prejednanie žiadosti o finančný príspevok pre Detský

folklórny súbor Nezábudky za účelom doplnenia krojovej výbavy a hudobných nosičov

 

 

 

 

Árgyusi Imrich

primátor mesta«« späť
Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch