U z n e s e n i e

z 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 17.10.2005č. 510/2005

uznesenie

k zavedeniu kamerového systému ochrany verejného poriadku na verejných priestranstvách

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. Informatívnu správu náčelníka MsP, vo veci zavedenia kamerového dohľadového systému s otočnými kamerami na ochranu verejného poriadku na verejných priestranstvách a zamedzenie krádežiam na území mesta ako i v mestskom cintoríne

B./ ukladá MsÚ

1. zapracovanie finančných prostriedkov vo výške 380 tis. Sk na zabezpečenie kamerového dohľadového systému do rozpočtu mesta na rok 2006

2. zaobstaranie “kamerového dohľadového systému s otočnými kamerami” zabezpečiť v intenciách zákona č. 523/2003 Z.z. – o verejnom obstarávaní


č. 511/2005

uznesenie

k nákupu nového pultu centralizovanej ochrany

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu náčelníka MsP, vo veci obnovenia “Pultu centralizovanej ochrany” – zakúpením

Prijímacej jednotky MS-35O COMGUARD a výkonnejšieho počítača za cenu 80 tis.Sk

B./ schvaľuje

1. zapracovanie finančných prostriedkov vo výške 80 tis. Sk na nákup pultu centralizovanej

ochrany vrátane počítačového systému do úpravy rozpočtu mesta roka 2005.

2. zaobstaranie “pultu centralizovanej ochrany vr. počítačového systému” zabezpečiť

v intenciách zákona č. 523/2003 Z.z. – o verejnom obstarávaní

č. 512/2005

uznesenie

k informatívnej správe likvidátorky Komunálnych služieb š.p. v likvidácii

o výmaze podniku z Obchodného registra

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. výmaz podniku Komunálne služby š.p. v likvidácii v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003

Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 27.09.2005 pod

spisovou značkou : č. 30 N sre/62/2005 zo dňa 14.9.2005

 

 

 

č. 513/2005

uznesenie

k správe o výsledku vykonaných kontrol HKM v ZŠ a ZUŠ v priebehu I. polroka 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu o výsledku vykonaných kontrol HKM v ZŠ a ZUŠ v priebehu I. polroka 2005

B./ ukladá

1. oddeleniu školstva MsÚ zaobstarať odbornú literatúru pre potreby ZŠ a ŠZ od spol. Dr.

Jozef Raabe Slovensko s.r.o. “Právo v školskej praxi”

2. riaditeľom jednotlivých ZŠ a ZUŠ odstrániť nedostatky zistené HKM do 30.11.2005.

 

č. 514/2005

uznesenie

k Návrhu učebných plánov na školský rok 2005/2006 a k skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov v školskom roku 2005/2006

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Správu zamestnanca Školského úradu v Kolárove o návrhu učebných plánov (skladba

vyučovaných voliteľných, nepovinných predmetov) a o predpokladanom počte žiakov

v jednotlivých ZŠ a ZUŠ v školskom roku 2005/2006

B./ schvaľuje

1. Učebné plány ZŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo a Základnej umeleckej školy

v Kolárove na šk. r. 2005/2006

2. skladbu vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov v šk. r. 2005/2006

 

 

č. 515/2005

uznesenie

k návrhu na využitie priestorov ZŠ Ul. Rábska nachádzajúcich sa v budove jedálne

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Predložený návrh na využitie priestorov ZŠ Ul. Rábska “v budove školskej jedálne”

s konštatovaním, že priestory (podmienky) na riešenie “dennej starostlivosti o dôchod-

cov” sú nepostačujúce - nevyhovujúce

 

 

č. 516/2005

uznesenie

k zmluve o nájme priestorov v ZŠ Rábska za účelom prevádzkovania školského bufetu

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. zmluvu o nájme nebytového priestoru na dobu neurčitú, medzi prenajímateľom (správcom)

ZŠ Rábska 14, Kolárovo a nájomcom: Emília Kicsindiová, bytom Štúrova 22, Kolárovo,

IČO:32 425 627, DIČ:1027241347, za účelom prevádzkovania školského bufetu

v priestoroch školy na rozlohe 8,4 m2. Ročná sadzba nájomného je 400 Sk/m2 + režijné

náklady.

B./ ukladá

1. riaditeľom ZŠ a ved. odd. školstva, prehodnotiť výšku nájomného nebytových priestorov

na r. 2006 a predložiť na novembrové zasadnutie MsZ

 

 

č. 517/2005

uznesenie

k odmeňovaniu a prémiové ukazovatele riaditeľov ZŠ a ŠZ s právnou subjektivitou

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ stiahlo z rokovania

1. návrh na odmeňovanie riaditeľov ZŠ a ŠZ s právnou subjektivitou pre r. 2005

B./ ukladá MsÚ

1. vedúcej oddelenia školstva, dopracovať návrh odmeňovania a ukazovateľov prémiového

poriadku pre r. 2006 podľa pripomienok členov MsR a predložiť na novembrové

rokovanie MsZ.

 

 

č. 518/2005

uznesenie

k počtu vydaných a odovzdaných vzdelávacích poukazov na šk. rok 2005/2006

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. že počet neodovzdaných vzdelávacích poukazov je 175 ks, čo znamená výpad z príjmov

ZŠ a ŠZ vo výške 140.000,- Sk

B./ ukladá

1. riaditeľom ZŠ koordinovanie odovzdania vzdelávacích poukazov do jednotlivých klubov

resp. CVČ tak, aby počet neodovzdaných poukazov sa znížil na minimum

 

 

 

č. 519/2005

uznesenie

k aktuálnym požiadavkám ZŠ a ŠZ na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. zoznam predložených požiadaviek ZŠ a ŠZ

2. v rámci úpravy rozpočtu ZŠ a ŠZ sú zohľadnené požiadavky ZŠ v oblasti miezd

a variabilných nákladov

3. žiadosť riaditeľa ZŠ s VJM Rákócziho II., vo veci zabezpečenia opravy ochranných krytov

v telocvični ZŠ

B./ schvaľuje

1. preplatenie cestovného lístka so zľavou pre dieťa povinne navštevujúce materskú školu

a pre jeho sprievodcu z mestských časti Částa, Čergov, Pačérok, Veľká Gúta, Kráľka,

Štagnócza, Veľký Ostrov s účinnosťou odo dňa 18.10.2005 z rozpočtu mesta na rok 2005

spolu v hodnote 15 tis. Sk – z toho: 11 tis. Sk pre MŠ Brnenské nám. č. 16 a 4 tis. Sk pre

MŠ bez právnej subjektivity

C./ stiahlo z rokovania

1. priznanie účelovej dotácie pre MŠ Brnenské nám. 16 vo výške 45.000,- Sk na

vybudovanie spájajúcej chodby za účelom sprístupnenia inhalačnej miestnosti s tým, že

pri presnom určení finančného krytia bude prejednané na novembrovom zasadnutí MsZ

 

D./ ukladá

1. MsÚ vyhlásiť verejnú súťaž na vykonanie rekonštrukcie (opravy) krytov telocvične ZŠ

Rákócziho II.

 

 

č. 520/2005

uznesenie

k úprave rozpočtu základných škôl a školských zariadení na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ stiahlo z rokovania

1. úpravu rozpočtu základných škôl a školských zariadení pre r. 2005

B./ ukladá

1.) vedúcej oddelenia školstva, upresniť “úpravu rozpočtu ZŠ a ŠZ” s prihliadnutím na:

a.) skutočné príjmy a výdavky (fixné i variabilné) za 9 mes. r. 2005

b.) výsledky platovej bilancie vr. valorizácie základných platov na IV. štvrťrok 2005

c.) očakávané variabilné príjmy a výdavky v priebehu IV. štvrťroka 2005

d.) prísľub zo strany KŠÚ Nitra k navýšeniu rozpočtu ZŠ a ŠZ zo štátneho rozpočtu

e.) opodstatnenosť peňažnej sumy 512. tis. Sk, schválenej uznesením MsZ č.

435/05 zo dňa 4.4.2005 z rozpočtu mesta pre ZŠ (možnosť vysporiadania

s prostriedkami štátu) Termín: novembrové zasadnutie MsZ

 

 

č. 521/2005

uznesenie

k Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2004 o určení školských obvodov

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. Dodatok č. 3 VZN č. 2/2004 o určení školských obvodov ZŠ zriadených mestom

Kolárovo

 

 

č. 522/2005

uznesenie

k Informatívnej správe vedenia mesta, vo veci návrhu na riešenie

“rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Kolárovo”

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. Informatívnu správu vedenia mesta v nasledovnom rozsahu:

a.) V zmysle Uzn. MsZ č. 479/2005 B.l./ zo dňa 30.06.2005 firmou TYPHOON,

s.r.o. Bratislava, Obchodná 15 – bola vypracovaná projektová dokumentácia

v mesiaci augusta 2005, na možnosť realizácie “rekonštrukcie verejného os-

vetlenia mesta Kolárovo”.

b.) Výklad zástupcu firmy TOMLUX, s.r.o. Nové Zámky – Ul. dolná 2, p. Ing. K. Šáteka

k predloženiu “Návrhu riešenia rekonštrukcie verejného osvetlenia vr. finančnej

kalkulácie” spôsobom financovania z prijatého úveru, príp. leasingovou zmluvou

 

 

B./ zriaďuje

1. dočasnú odbornú komisiu na upresnenie a dopracovanie komplexného zámeru – návrhu

“rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Kolárovo” v zložení:

pp. Lengyel István, Ing. Angyal Béla, Ing. Nagy Peter, Berta Gejza, Ing. Kucsera Štefan,

a odborne spôsobilí zamestnanci MsÚ v oblasti verejného obstarania Horváth Árpád

a Horváth Tibor

(materiál prerokovať v komisií ochrany životného prostredia a v kom. výstavby a RR)

Termín: decembrové zas. MsZ

 

 

č. 523/2005

uznesenie

k upresneniu rámcového plánu investícií do tepelného hospodárstva

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. upresnenie rámcového plánu investícií do tepelného hospodárstva financované z vlastného

rozpočtu mesta na rok 2005 v zmysle uznesenia MsZ č. 438/2005 zo dňa 4.4.2005

z pôvodnej hodnoty t.j. 1.685.000,-Sk s DPH na 1.495.000,-Sk s DPH nasledovne:

z investičného plánu na r. 2005 bude vynechané:

- prípojka STR UK a TÚV pre 12 b.j. Kostolné nám. č. 2 480 tis. Sk

Investičný plán na r. 2005 bude doplnený o akciu:

- rekonštrukcia STR UK + TÚV Ul. nová a Rábska 290.tis. Sk

B./ vytýka konateľovi KolByt s.r.o.

1. nedodržiavanie a neplnenie ustanovení článku 5 ods. 2 a čl. 7 bod 4, 5 zmluvy o prenájme

energetických zariadení Mesta Kolárovo, splatnej od 1.1.2005

 

 

 

č. 524/2005

uznesenie

k stanoveniu odmeny mandatára za obstaranie správy majetku mesta spoločnosťou KolByt s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ schvaľuje

1. zmenu článku č. 3 Mandátnej zmluvy na obstaranie činností súvisiacich so správou

bytového hospodárstva Mesta Kolárovo nasledovne:

  • odmena mandatára za obstaranie správy majetku je vo výške 10% + DPH od 1.11.2005

z čistého nájomného, vrátane mzdových nákladov, odvodov do fondov a nevyhnutných

nákladov vynaložených pri plnení záväzku mandatára

B./ ukladá

1. riaditeľovi KolByt s.r.o. zabezpečiť návratnosť prefinancovania odmeny za obdobie od

1.1.2005 do 30.10.2005

 

 

č. 525/2005

uznesenie

ku Koncepcii zásobovania Mesta Kolárovo tepelnou energiou

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ ukladá MsÚ

1. vyhlásiť verejnú súťaž na dopracovanie “Koncepcie rozvoja Mesta v tepelnej energetike”

Termín: do jedného mesiaca od prijatia tohto uznesenia

2. v koncepcii zohľadniť možnosť využívania alternatívnych zdrojov tepla s prihliadnutím na

prognózy trendu zvyšovania cien zemného plynu.

 

 

č. 526/2005

uznesenie

k návrhu vysporiadania daňového nedoplatku DP Globál Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. obsah “Doplnenia k žiadosti DP Globál Kolárovo – na vyrovnanie daňového nedoplatku zo

dňa 08.09.2005, č.j.: 122/2005 – doručeného riaditeľom, p. Ing. Kucsera Štefanom dňa

13.10.2005

2. DP Globál Kolárovo – príspevková organizácia z vlastných finančných prostriedkov nie je

schopná vyrovnať zvyšnú časť daňových nedoplatkov za r. 2000 a 2001, evidovaných

Daňovým úradom Kolárovo, ku dňu 10.10.2005 v celkovej výške 3.902.924,-Sk. Preto

žiada Mesto Kolárovo o vyrovnanie tejto čiastky.

3. Úsporné a ozdravné opatrenia na zabezpečenie zlepšenia hospodárskeho výsledku

organizácie a na dosiahnutie úspor finančných prostriedkov zo dňa 23.9.2005

4. výšku daňového nedoplatku evidovaného Daňovým úradom Kolárovo ku dňu

17.10.2005, na základe “Potvrdenia o stave účtov” č.j.:620/230/11938/05/HAM

zo dňa 16.09.2005

 

 

Istina Penále Spolu

daň z pridanej hodnoty 28.076,-Sk 768.339,-Sk 796.415,-Sk

daň z príjmov právnických osôb 1.209.088,-Sk 1.201.215,-Sk 2.410.303,-Sk

spotrebná daň z uhľovod. palív 2.665.760,-Sk 14.020.000,-Sk 16.685.760,-Sk

C e l k o m: 3.902.924,-Sk 15.989.554,-Sk 19.892.478,-Sk

5. a.) Stanovisko Komárňanskej audítorskej s.r.o. – KOM AUDIT Komárno zo dňa 16.9.2005

b.) Stanovisko SISA auditing spol. s.r.o. – Bratislava zo dňa 3.10.2005

c.) Stanovisko Ing. Szekeres Jozefa – audítora, Gogoľová 15, Nové Zámky zo dňa

20.9.2005

- k spôsobu vykazovania daňového nedoplatku v účtovníctve DP Globál a poukázania

finančných prostriedkov pre DP Globál určených na úhradu daňového nedoplatku voči

Daňovému úradu Kolárovo

6. informatívnu správu riaditeľa DP Globál o prijatých opatreniach v zmysle § 7 Zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí, vyplývajúcich z výsledku daňovej kontroly za roky 2000 a

2001, zo dňa 19.9.2005

7. obsah žiadosti riaditeľa DP Globál Kolárovo, vo veci zistenia trestnoprávej zodpovednosti

za škodu – odovzdanej na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Komárne dňa

27.9.2005

B./ schvaľuje

1. zmenu uznesenia MsZ č. 491/B1/2005 nasledovne:

navýšenie potrebných finančných prostriedkov na vykrytie daňových nedoplatkov za r.

2000 a 2001 pre DP Globál Kolárovo o 150.851,-Sk na úroveň 3.902.924,-Sk.

2. zmenu uznesenia MsZ č. 491/B2/2005 nasledovne:

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z vlastných zdrojov rozpočtu mesta v r. 2005 pre

DP Globál Kolárovo vo výške 3.902.924,-Sk, v zmysle obsahu odsúhlasenej zmluvy

Mestským zastupiteľstvom dňa 24.10.2005 pri zabezpečovaní návratnosti formou

splátok v termíne od 1.1.2006 do 31.12.2009

3. zmenu uznesenia č. 491/B3 nasledovne:

podanie žiadosti na Krajský daňový úrad v Nitre na odpustenie sankcií z dôvodu

registračnej povinnosti spotrebnej dane z minerálnych olejov z r. 2001 vo výške

14.020.000,-Sk do 30.10.2005 zodpovední: prednosta MsÚ

riaditeľ DP Globál

podanie žiadostí na Daňový úrad Kolárovo na odpustenie sankcií na dani z príjmov

právnických osôb v celkovej výške 1.201.215,-Sk a na dani z pridanej hodnoty v celkovej

výške 768.339,-Sk do 30.10.2005 zodpovední: prednosta MsÚ

riaditeľ DP Globál

C./ ukladá

1. riaditeľovi DP Globál postupovať podľa Zákonníka práce voči osobám podozrivým

z trestnej činnosti v súlade s výskytom daňového nedoplatku

 

 

č. 527/2005

uznesenie

k Informatívnej správe o zabezpečení volieb do orgánov samosprávnych krajov

konaných dňa 26.11.2005

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. informatívnu správu MsÚ o zabezpečení volieb do orgánov samosprávnych krajov

konaných dňa 26.11.2005

B./ schvaľuje

1. volebné miestnosti, okrsky podľa ulíc – na základe priloženej správy MsÚ s tým, že:

- v prípade volebného okrsku č. 10 – volebná miestnosť bude zriadená v “hostinci na Os.

Dankó Pištu

  • Ul. dlhá bude zaradená do volebného okrsku č. 4
  • Ul. agátová bude zaradená do volebného okrsku č. 3

2. čas konania volieb dňa 26.11.2005 – “od 7,00 hod. - do 22,00 hod.

3. miesta na vylepovanie volebných plagátov podľa priloženého návrhu MsÚ

 

 

 

č. 528/2005

uznesenie

k materiálom v rámci rôzneho

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A./ berie na vedomie

1. že CVČ Kolárovo za r. 2005 očakáva vlastný príjem cca 250 tis. Sk

B./ schvaľuje

1. žiadosť CVČ Kolárovo zo dňa 14.10.2005, vo veci čerpania vlastných príjmov r. 2005 na

nákup počítača a metodických pomôcok pre CVČ

2. prerušenie 26. riadneho zasadnutia MsZ dňa 17.10.2005 a pokračovanie dňa 24.10.2005

o 14,00 hod.

C./ ukladá

1. MsÚ požiadať štátne úrady o umiestnenie dopravnej značky na Ul. mierovej a staničnej na

obmedzenie rýchlosti do 40 km/hod. pre nákladné automobily s hmotnosťou nad 3,5 ton

 

Árgyusi Imrich

Primátor mesta«« späť
Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch