O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 AKTUALITY

Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom KolárovoNávrh VZN o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Kolárovo
Obchodná verejná súťaž

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 502/2016-A/1 zo dňa 12.09.2016


v y h l a s u j e

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo:

- parcely reg. "C" s parcelným číslom 28451/197 - druh pozemku ostatná plocha o výmere 21.302 m2


s týmito podmienkami: »

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 06.10.2016 o 12,00 hod.


Termín vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže: 07.10.2016 o 9,00 hod.


príloha č. 1 Súťažný návrh »

príloha č. 2 náhľad »Zverejnenie zámeru mesta na prenájom bytu

Mesto Kolárovo ponúka na prenájom obecné byt na adrese v Kolárove:

Ružová č. 20
- obecný byt č. 18 (neobývaný), 2 izbový byt s celkovou podlahovou plochou 61,109 m2 (čisté nájomné 141,77 EUR/mes./byt)


Termín podania žiadostí do 10.10.2016.


Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove.


Oznámenie

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničná 2016-2022“

vyhláška»Verejná vyhláška

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dedina Mládeže 2016-2022“

vyhláška»žiadosť o zásah do verejného priestranstva – rozkopávkové povolenie

„KO_Kolárovo, Brnenské námestie TS,VNK,NNK, SO 01 – Transformovňa, stavebná časť, SO 02 – Montáž zemného káblového vedenia VN, SO 03 – Montáž zemného káblového vedenia NN, SO 04 – Demontáž technológie existujúcej TS, PS 01 Transformovňa – technologická časť“

v lokalite: Brnenské námestie a ul. Kollárova od 15. 08. 2016 do 09. 09. 2016 vrátane

oznam»

situácia»Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytových priestorov

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Horná bunka Kolárovo na ul. Staničnej 2, Kolárovo so súpisným číslom 1019, postavená na parc. č. 28430 / 28, priamym prenájmom, vo výmere 48,38 m2 za ročné nájomné vo výške 26,56 /m 2 + režijné výdavky.

Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Mestskom úrade Kolárovo kancelária č. 16.


Zverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) odpredaj časti pozemku parcely reg. "C" v k. ú. Kolárovo:

- ved. na LV č. 4941 s parcelným číslom 28451/742 - druh pozemku ostatné plochy o výmere cca 30,6 m2 pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, 81647 Bratislava
ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 8,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu bezporuchovej dodávky elektrickej energie obyvateľom v danej lokalite mesta. Výmera bude upresnená geometrickým plánom po zameraní stavby.

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. č. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.


Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytových priestorov

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v administratívnej budove so súpisným číslom 445, na Kostolnom námestí 32, Kolárovo, priamym prenájmom za ročné nájomné vo výške 26,56 €/m2 + režijné výdavky.

-neb. priestor 1.27 vo výmere 25,76 m2 + pripadajúca časť zo spoločných priestorov
-neb. priestor 1.30 vo výmere 14,39 m2 + pripadajúca časť zo spoločných priestorov

Vyššie uvedené nebytové priestory sa nachádzajú na poschodí a sú vhodné na kancelárske účely resp. podobnej činnosti.

Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Mestskom úrade Kolárovo kancelária č. 16.


Stavebné povolenie

verejná vyhláška

„Rekonštrukcia plynovodov Kolárovo 2 UO02835“

oznam»Mesto Kolárovo

V zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Kolárovo.

Podmienky výberového konania. »MV SR ORPZ Komárno, Oddelenie dokladov
Informácia o rozšírení stránkových dní.

oznam »


U z n e s e n i a
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Kolárove dňa 11.7.2016

ďalej »


U z n e s e n i a
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Kolárove dňa 27.6.2016

ďalej »


Oznámenie o pozastavení Diaľkovej linky 404 501 - Nové Zámky - Bratislava

oznam (pdf) »


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 7/2016,

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

ďalej »Oznamenie
"Rekonštrukcia plynovodov Kolárovo 2 UO02835".

oznam »
situácia »


Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 01.07.2016 do 31.10.2016.

ďalej »
Záverečný účet mesta 2015 (.pdf) »Zverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) odpredaj pozemku parcely reg. "C" v k. ú. Kolárovo:

- ved. na LV č. 4941 s parcelným číslom 824/2 - druh pozemku ostatné plochy o výmere 74 m2 Fekete Ladislava a manž. Martu Feketeovú, bytom Ul. Poľovnícka 9, Kolárovo, Ing. Kucsera Štefana a manž. Evu Kucserovú, bytom Ul. mlynská 28, Kolárovo, Evu Mezeiovú, bytom Ul. Podjavorinskej 7, Kolárovo a Richter Jozefa a manž. Etelu Richterovú, bytom Ul. Laca Novomeského 38, Kolárovo do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/4, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu 30,- €/m2, podľa platnej cenovej mapy mesta, nakoľko predmetný pozemok z dôvodu polohy je pre mesto nevyužiteľné a bude slúžiť ako prístupová komunikácia budúcich vlastníkov nehnuteľností.

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. č. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.


Výsledky volieb do Národnej rady SR konaných dňa 5. 3. 2016 v meste Kolárovo.

výsledky »

výsledky prednostného hlasovaniať »Návrhy receptúr na rozšírenie druhov jedla poskytovaných v školských jedálňach

Vážení rodičia!

Vedenie Mesta Kolárovo v spolupráci s odborom školstva Okresného úradu Nitra, Vás žiada o spoluprácu v záujme skvalitňovania podmienok prípravy a poskytovania stravy v školských jedálňach.
Žiadam Vás o zaslanie Vašich domácich receptúr, ktoré Vaše dieťa obľubuje a privítali by ste ho medzi jedlami pripravovanými v školskej jedálni.

Pozn.: V školských jedálňach je povolené poskytnúť jedlo, ktoré je zaradené do materiálno - spotrebných noriem pre školské stravovanie, aktualizácia ktorých momentálne prebieha.

Vaše návrhy môžete odoslať v priloženej tabuľke emailom na adresu: skolske@kolarovo.sk, alebo odovzdať na mestskom úrade na informačnom pulte, resp. zaslať na adresu: Mestský úrad, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo do 15.3.2016. Do aktualizácie receptúr sú zapojené aj školy, preto Vaše návrhy môžete zaslať prostredníctvom Vášho dieťaťa do školy do uvedeného dátumu.
Za spoluprácu Vám vopred ďakujem.

tabuľka receptúr »Zverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) odpredaj časti pozemku parcely reg. "C" v k. ú. Kolárovo:

- ved. na LV č. 4941 s parcelným číslom 28520/2 - druh pozemku ostatné plochy o výmere 25 m2 na základe geometrického plánu č. 292/2015 zo dňa 27.11.2015 novovytvorená parcela reg. "C" s parc. č. 28520/104 - druh pozemku ostatná plocha s výmerou 16 m2 a novovytvorená parcela reg. "C" s parc. č. 28520/105 - druh pozemku ostatná plocha s výmerou 9 m2 pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, 81647 Bratislava
za cenu 22,- €/m2, podľa ponuky zo strany spoločnosti, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Na pozemku bude vybudovaná nová transformačná stanica.

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. č. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.


Kritériá na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu kultúry na území mesta Kolárovo

dokument »Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo

dokument »Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. x/2016,

o miestnych komunikáciách.

ďalej »termíny

zberu separovaného odpadu v roku 2016

termínyZverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR e. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) uzavretie kúpnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a vlastníkom pozemku parcely reg. "C" s parc. č. 28455/863 na základe geometrického plánu č. 55/2015 zo dňa 02.11.2015 na nasledovnú nehnuteľnosť:

- časť pozemku parcely reg. "C" s parc. č. 28455/1 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 77 m2 na základe geometrického plánu novovytvorená parcela s č. 28456/595 za symbolickú cenu 1,- € ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. č. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.


Vyjadrenie k vydaniu osvedčenia
Mesto Kolárovo nemá námietky k vzniku vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a/ bod. 2 zák. č. 323/92 Zb. v znení zákona č. 397/2000 Z.z. o notároch a notárskej činnosti pre účastníkov k nehnuteľnostiam v k. ú. Kolárovo, vedené na LV č. 13377.

vyjadrenie »


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo na roky 2016-2020


celý dokument »


Návrh
Rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2016 - 2018

ďalej »Oznam

Oznamujeme návštevníkom areálu vodného mlyna,
že z dôvodu úplnej rekonštrukcie od 19.10.2015 až do ukončenia rekonštrukčných prác bude
drevený most úplne uzavretý.


PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA KOLÁROVO do roku 2015.

dokument »


ZBER PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

Mapovanie zámerov na území Miestnej akčnej skupina Združenie Dolný Žitný ostrov pre potreby prípravy stratégie miestneho rozvoja na obdobie 2014 - 2020

formulár»OZNAM

Západoslovenská distribučná, a.s.
Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy.

celý oznam »


Harmonogram kultúrnych podujatí organizovaných mestom Kolárovo v roku 2015

harmonogram (.pdf)»


Výsledky referenda
za mesto Kolárovo konaného dňa 7.2. 2015.

výsledky »


Vážení občania Veľkej Gúty a Veľkého Ostrova!

Prinášame vám informácie o termínoch separovaného odpadu.,

termínyRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Prebiehajúca epidémia vírusovej žltačky A - upozornenie

odporúťanie »

čo treba vedieť o žltačke? »Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 16/2014,

o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo, Partizánska 15 -17 v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo.

ďalej »Návrh
Rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2015 - 2017

ďalej »OZNAM

Upozorňujeme občanov nášho mesta, že na základe zákona o odpadoch a všeobecne záväzného nariadenia mesta o odpadoch

je zakázané vypúšťať odpadovú vodu na verejné priestranstvo ako aj na vlastný pozemok (dvor, záhrada ).

Pri porušení týchto zákonov je možné uložiť pokutu do 165,96 €. Žiadame občanov, aby tento odpad – fekálie - likvidovali prostredníctvom oprávnených osôb.


Prehľad

priznaných dotácií z rozpočtu mesta na rok 2014 - kultúra, šport a iné

zoznam (.pdf) »


Návrh
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA KOLÁROVO do roku 2015

harmonogram (.pdf)»


Harmonogram športových podujatí – kalendárny rok 2014

harmonogram (.pdf)»


Návrh
Rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2014 - 2016

ďalej »Dotazník

spokojnosti občanov so správou, údržbou a obnovou miestnych komunikácií, ktorý súvisí s výkonom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v meste Kolárovo.

dotazník »Vážení občania!

Prineste do nášho mesta viac poriadku,
prostredníctvom POS - Podnety a odkazy pre samosprávu umiestnené na internetovej stránke Mesta Kolárovo - je grafický systém pre podávanie odkazov a podnetov pre samosprávu.

viac informácií tuOznámenie pre podnikateľov

informácia od ObU Komárno, odbor živnostenského podnikania,

oznamOznam

priznané dotácie z rozpočtu mesta v roku 2013 - kultúra, šport a iné
a
priznané dotácie z rozpočtu mesta v roku 2013 - športové kluby

zoznam (.pdf) »


Vážení občania!

Prinášame vám informácie ohľadom platení koncesionárskych poplatkoch od 1.1.2013.,

viac informácií tu

čestné vyhlásenie

manuálZverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnuteľností

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR e. 138/1991 o majetku obcí § 9a/ ods. 9c/ prenájom nasl. nehnute3ností v k.ú. Kolárovo z dôvodu vhodného osobitného zrete3a:

- easť pozemku z parcely č. 9747, reg. "E" - druh pozemku lesné pozemky o výmere 900 m2
- easť pozemku z parcely č. 11338, reg. "E" - druh pozemku lesné pozemky o výmere 1 539 m2
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941.
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc.č. 19, alebo na tel. č. 035/7900929.


Harmonogram kultúrnych podujatí organizovaných MsZ v r. 2013

harmonogram (.pdf)»


Informatívna správa o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2011.

výročná správa (.pdf)»KONCEPCIA ROZVOJA KULTÚRY MESTA KOLÁROVO - GÚTA 2012-2016

dokument (.pdf)»Koncepcia rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy
mesta Kolárovo (Stratégia a výh3ad do roku 2016)
»Dodatok e. 1

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo.

Dodatok e. 1 (február 2012) »Oznámenie

Mesto Kolárovo oznamuje obeanom, že od 1. 1. 2012 v rámci operaeného programu Zamestnanos? a sociálna inklúzia, spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom bol spustený program na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúeením alebo sociálne vylúeených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zrete3om na marginalizované rómske komunity.

V rámci tohto programu mesto bude poskytova? výpomoc a rady pri:

- nadväzovaní kontaktov so sociálne odkázanými obeanmi a rodinami v hmotnej núdzi
- vyploovaní tlaeív, získavaní úradných dokumentov, vyhotovovaní žiadostí
- h3adaní zamestnania v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
- vybavovaní záležitostí v spolupráci so školami a školskými zariadeniami

Adresa: Kostolné námestie e. 32, 946 03 Kolárovo (poschodie).


Úradné hodiny:

- Pondelok: 7,30 – 12,00 hod.
- Streda:     7,30 – 12,00 hod.
- Piatok:     7,30 – 12,00 hod.

oznamenie


Oznam

V zmysle zákona e. 204/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon e. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona e. 318/2009 Z.z.

majú obeania právo komunikovať v ústom a písomnom styku pred orgánom miestnej štátnej správy, orgánom verejnej správy vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.

celý oznamVerejné oznámenie

V zmysle "zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania s?ažností" schválených uzn. MsZ e. 117/2011 A/1 doa 30.5.2011 bol schválený aj spôsob podávania s?ažností nasledovne:

písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

S?ažnos? podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju s?ažovate3 do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa s?ažnos? odloží. Podanie formou elektronického nosiea dát sa nepovažuje za s?ažnos?. K s?ažnosti podanej prostredníctvom zástupcu musí by? priložené overené splnomocnenie na zastupovanie s?ažovate3a.

Písomná sťažnosť môže byť podaná poštou alebo do podateľne Mestského úradu v Kolárove. Ústna sťažnosť po prijatí a zhotovení záznamu príslušným organizaeným útvarom je zaevidovaná do podate3ne Mestského úradu v Kolárove.Výroená správa o hospodárení spoloenosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2010 (.pdf) »
Správa o výsledku hospodárenia spoloenosti Gúta TV s.r.o. za rok 2010 (.pdf) »Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kolárovo za obdobie 2011-2015.

plán (.pdf)»


Aktualizovaný rebríeek 100 najväeších samospráv pod3a zverejoovania zmlúv.


Otvorená samospráva 2010 (výsledky 100 najväeších samospráv na Slovensku).


Plán práce Denného centra - Klubu dôchodcov Kolárovo na rok 2011

plán (.pdf)»


Mestu Kolárovo

bola udelená, pri príležitosti Svetového doa životného prostredia,
Cena ministra ŽP SR
za dlhoroený prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky.

viac informáciíPonuka na prenájom

Mesto Kolárovo ponúka na prenájom
kancelárske priestory
v administratívnej budove na
Kostolnom námestí 32

ialej »


Inzeráty a reklamy na webovej stránke mesta

Oznamujeme záujemcom, že od 1.1.2006 je daná možnos? na využitie webovej stránky mesta Kolárovo aj na podávanie inzerátov a reklamy tak obeanmi ako aj podnikate3mi...

ialej »


Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch