O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

Obchodná verejná súťaž

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 502/2016-A/1 zo dňa 12.09.2016


v y h l a s u j e

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo:

- parcely reg. "C" s parcelným číslom 28451/197 - druh pozemku ostatná plocha o výmere 21.302 m2


s týmito podmienkami: »

Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 06.10.2016 o 12,00 hod.


Termín vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže: 07.10.2016 o 9,00 hod.


príloha č. 1 Súťažný návrh »

príloha č. 2 náhľad »

« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch