O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

Zverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) odpredaj časti pozemku parcely reg. "C" v k. ú. Kolárovo:

- ved. na LV č. 4941 s parcelným číslom 28451/742 - druh pozemku ostatné plochy o výmere cca 30,6 m2 pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, 81647 Bratislava
ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 8,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu bezporuchovej dodávky elektrickej energie obyvateľom v danej lokalite mesta. Výmera bude upresnená geometrickým plánom po zameraní stavby.

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. č. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.


Zverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) odpredaj pozemku parcely reg. "C" v k. ú. Kolárovo:

- ved. na LV č. 4941 s parcelným číslom 824/2 - druh pozemku ostatné plochy o výmere 74 m2 Fekete Ladislava a manž. Martu Feketeovú, bytom Ul. Poľovnícka 9, Kolárovo, Ing. Kucsera Štefana a manž. Evu Kucserovú, bytom Ul. mlynská 28, Kolárovo, Evu Mezeiovú, bytom Ul. Podjavorinskej 7, Kolárovo a Richter Jozefa a manž. Etelu Richterovú, bytom Ul. Laca Novomeského 38, Kolárovo do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/4, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu 30,- €/m2, podľa platnej cenovej mapy mesta, nakoľko predmetný pozemok z dôvodu polohy je pre mesto nevyužiteľné a bude slúžiť ako prístupová komunikácia budúcich vlastníkov nehnuteľností.

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. č. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.


Zverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR e. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) uzavretie kúpnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a vlastníkom pozemku parcely reg. "C" s parc. č. 28455/863 na základe geometrického plánu č. 55/2015 zo dňa 02.11.2015 na nasledovnú nehnuteľnosť:

- časť pozemku parcely reg. "C" s parc. č. 28455/1 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 77 m2 na základe geometrického plánu novovytvorená parcela s č. 28456/595 za symbolickú cenu 1,- € ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. č. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.


Zverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR e. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) odpredaj časti pozemku parcely reg. "C" s parcelným číslom 1565/1 v k. ú. Kolárovo:

- ved. na LV č. 4941 o výmere cca 29 m2 - druh pozemku ostatná plocha pre Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava
za cenu 30,- €/m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Na pozemku bude vybudovaná nová transformačná stanica.

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. č. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.


Zverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR e. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) odpredaj pozemku parcely reg. "C" s parcelným číslom 258/4 v k. ú. Kolárovo:

- LV č. 4941 o výmere 30 m2 - druh pozemku ostatné plochy stanicou za cenu 5,- €/m2 v zmysle platnej cenovej mapy mesta (dodatočná legalizácia užívacieho vzťahu)

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. e. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.


Zverejnenie zámeru mesta na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR e. 138/1991 o majetku obcí § 9a) ods. 8e.) odpredaj časti pozemku parcely reg. "C" s parcelným číslom 28421/309 v k. ú. Kolárovo:

- ved. na LV č. 4941 o výmere 10 m2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na základe geometrického plánu č. 36539651-25/2013 zo dňa 19.09.2013 novovytvorený pozemok s parcelným číslom 28421/646 pod vybudovanou transformačnou stanicou
za cenu 15,- €/m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, kanc. e. 22, alebo na tel. e. 035/7900928.
« spä?

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch