O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 INFORMÁCIE

Slobodný prístup k informáciám

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov každý má právo na prístup k informáciám. Žiadosť o sprístupnenie informácií musí byť podaná v súlade § 14 zákona 211/2000 Z.z. a možno podať

1) písomne na adresu:
     Mestský úrad
     Kostolné námestie č. 1
     946 03 Kolárovo

2) osobne: na sekretariát MsÚ

     Pondelok: od 7.30 hod. do 16.00 hod.
     Utorok: od 7.30 hod. do 14.30 hod.
     Streda: od 7.30 hod. do 17.00 hod.
     Štvrtok: od 7.30 hod. do 15.00 hod.
     Piatok: od 7.30 hod. do 15.00 hod.

3) telefonicky: na čísle 035/7900911

4) faxom: na čísle 035/7900933

5) elektronickou poštou: info@kolarovo.skSlobodný prístup k informáciám

Opakované použitie informácií

Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má Mesto Kolárovo a právnické osoby založené Mestom Kolárovo k dispozícii, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh Mesta Kolárovo a ním založených právnických osôb.

Informáciou je akýkoľvek obsah povinnej úlohy alebo jej časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo - obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči, informáciou nie je počítačový program.

Sprístupniť informácie podľa ustanovenia o opakovanom použití informácií možno len na základe rozhodnutia Mesta Kolárovo.

Ak Mesto Kolárovo umožňuje opakované použitie informácií, je povinné sprístupniť tieto informácie a umožniť opakované použitie informácií všetkým žiadateľom za rovnakých podmienok.Žiadosti o sprístupnenie opakovaných informácií je možné podať:
1) písomne na adresu:
     Mestský úrad
     Kostolné námestie č. 1
     946 03 Kolárovo

2) osobne: na sekretariát MsÚ

     Pondelok: od 7.30 hod. do 16.00 hod.
     Utorok: od 7.30 hod. do 14.30 hod.
     Streda: od 7.30 hod. do 17.00 hod.
     Štvrtok: od 7.30 hod. do 15.00 hod.
     Piatok: od 7.30 hod. do 15.00 hod.

3) telefonicky: na čísle 035/7900911

4) faxom: na čísle 035/7900933

5) elektronickou poštou: info@kolarovo.sk

Povinnosťou žiadateľa pri opakovanom použití informácií je povinnosť označiť povinnú osobu, ktorá na účel opakovaného použitia informáciu poskytla a obmedzenie možnosti zmeny obsahu informácií, okrem náležitostí § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. uvedie údaj o tom, či:

a) informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií
b) použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.

Mesto Kolárovo sprístupňuje informácie na účel ich opakovaného použitia prednostne v elektronickej podobe.
Lehota na vybavenie žiadosti je 20 pracovných dní. Zo závažných dôvodov môže Mesto Kolárovo predĺžiť túto lehotu o ďalších 20 pracovných dní.

Informácie budú sprístupnené resp. odmietnuté na základe rozhodnutia.

Úhrada za opakované použitie informácií sa vypočíta ako súčet účelne vynaložených nákladov spojených s umožnením prístupu k informáciám a príplatku vo výške 10% účelne vynaložených nákladov.

Príplatok vo výške 10% sa nepripočíta právnickej osobe, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby, ktorá žiada informácie na nepodnikateľské účely a preukáže sa čestným prehlásením, že nebude poskytovať informácie tretím osobám na podnikateľské účely.Interná smernica.
Zásady slobodného prístupu k informáciám (v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám) v podmienkach Mestského úradu v Kolárove. »S a d z o b n í k spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov na Mestskom úrade v Kolárove


Sadzobník »

1) Rozmnožovanie - 1 strana čierno - biela   0,1 €
     obálka    0,1 €
     poštová poukážka   0,1 €

2) Poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty a.s.

3) Informácie poskytnuté na diskete resp. na CD nosiče     1 ks   0,5 €

4) Informácia poskytnutá faxom podľa cenníka Slovak     Telecom a.s.
    Informácia žiadaná faxom 1 strana   0,1 €

5) Poplatok za realizáciu   0,5 €

« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch