O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

Materiály k Mestským zastupiteľstvám

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 7.3.2016

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 7.3. 2016»

Úprava rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Františka Rákócziho II.»

Úprava rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Mateja Korvína»

Úprava rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Jána Ámosa Komenského»

Úprava rozpočtu na rok 2016 - MŠ s VJM»

Úprava rozpočtu na rok 2016 - MŠ, Lesná 10»

Návrh úpravy rozpočtu Základná umelecká škola»

Úprava rozpočtu na rok 2016 - Centrum voľného času»

Úprava rozpočtu na rok 2016 - ŠJ bez právnej subjektivity a CSŠ Panny Márie»

Návrh VZN - Dodatok číslo 1 k VZN č. 16/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo»

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo»

Príprava na prijímanie detí a žiakov na školský rok 2016/2017- určenie počtu otvorených tried, resp. kapacity škôl, v tom návrh riaditeľov na počty prijímaných žiakov do ZŠ a detí do MŠ»

Návrh na Smernicu o pravidlách prijímania žiakov do základných škôl, ktorí vyžadujú asistenciu a o podmienkach zakotvujúcich princíp financovania asistenta učiteľa v školách od roku 2016»

Leasingové podmienky obstarania auta na prepravu stravy»

Informatívna správa o priebehu rekonštrukcie ŠJ Školská: obstaranie strojov, zariadení a ostatného vybavenia pre všetky stravovacie jednotky, obstaranie technologického projektu pre ŠJ Školská»

Informatívna správa o terajšej a novej kapacite a využití ŠJ Školská, vrátane demografického vývoja počtu detí»

Informatívna správa o stave Špeciálnej základnej školy s VJM v Kolárove»

Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2016»

Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2016»

Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZPS a DS na rok 2016»

Návrh komisie športu na prerozdelenie schválenej dotácie poskytnutej od mesta jednotlivým športovým organizáciám mesta na rok 2016»

Harmonogram športových podujatí na rok 2016 návrh prerozdelenia finančného krytia na podujatia na základe schváleného rozpočtu mesta na rok 2016»

Návrh priorít krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2016»

Súhrnná správa o stave nehnuteľného majetku mesta Kolárovo – rozhodnutie o ďalšom nakladaní s majetkom mesta»

Návrh na verejné obstarávanie aktualizácie Koncepcie rozvoja mesta Kolárovo v oblasti tepelnej energetiky»

Voľby do NR SR sa uskutočnia 5.3.2016»

Informatívna správa o priebehu rokovaní medzi Mestom Kolárovo a Lesy SR š.p., OZ Levice»

Západoslovenská distribučná, a.s., – žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj časti pozemku v k. ú. Kolárovo, s parc. č. 28520/2 o výmere 25 m2»

Určenie podmienok dražby na odpredaj pozemku v k.ú. Kolárovo, parc. č. 28445/3»

Žiadosť Lidl Slovenská republika v.o.s. o odpredaj pozemkov parc. č. 857/5-10, v celkovej výmere 3123 m2»

Ladislav Fekete a manž., Ing. Štefan Kucsera a manž., Eva Mezeiová, Jozef Richter a manž. – žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 824/2 v k. ú. Kolárovo»

GUTTE, s. r. o. – žiadosť o odkúpenie pozemkov»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»

E.L. Service s.r.o. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo»

Žiadosť o rozšírenie PHSR Mesta Kolárovo»15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 1.2.2016

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 1. 2. 2016»

Dotácia na dopravné pre žiakov dochádzajúcich do ZŠ a detí dochádzajúcich do MŠ za zľavnené cestovné z mestských častí Kolárovo»

Návrh časového harmonogramu zasadnutí a plán náplne rokovaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kolárove na rok 2016»

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo»

Návrh na VZN mesta Kolárovo o miestnych komunikáciách»

Správa HKM o výsledku následnej finančnej kontroly»

Správa o kontrolnej činnosti HKM za rok 2015»

Informatívna správa o stave rekonštrukcie ŠJ Školská»

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne "JUH"»

MV SR, Nitra – žiadosť o odpredaj časti pozemku»

Žiadosť Lidl SR, v.o.s. o odpredaj pozemkov»

Dávid Tóth, Kolárovo – žiadosť o prenájom časti pozemku»

Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 28445/845 v k. ú. Kolárovo vo výmere 836 m2 (časť záhrad na Ul. Komárňanskej)»

Návrh na odpredaj pozemku (pozemky za firmou Kromberg & Schubert)»

Návrh na odpredaj časti pozemku (pozemok na osade Reviczkého)»

Vyhlásenie zámeru na odpredaj nehnuteľností v k.ú. Kolárovo v zóne "JUH"»

Návrh na uznesenie»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»

Návrh na zmenu-zrušenie uznesenia MsZ - účtovanie nájomného a príspevkov k režijným nákladom pri užívaní športových zariadení»14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 14.12.2015

Pozvánka»

Dotácia na dopravné pre žiakov dochádzajúcich do ZŠ zriadených mestom Kolárovo»

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 16 /2015»

Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2016»

Prerokovanie platových podmienok primátora mesta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z.»

Úprava rozpočtu mesta roka 2015»

Návrh rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 vrátane programového rozpočtu a finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta»

Obstaranie koncesie na obnovu verejného osvetlenia v meste Kolárovo»

Prerokovanie PHSR na roky 2016 - 2020»

Materiál bude vypracovaný neskôr»

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Kolárovo a a budúcou Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov ( OZV ) na zabezpečenie separovaného zberu v k.ú.Kolárovo»

Plán činnosti pracovnej skupiny MsÚ na rok 2016»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 17/2015»

Informatívna správa komisie POaOŽP»13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 30.11.2015

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 30.11.2015»

Návrh úpravy rozpočtu Základných škôl v kompetencii mesta na rok 2015»

Dopravné pre žiakov z mestských častí Kolárovo a z okolitých obcí»

Žiadosť ZŠ Mateja Korvína s VJM»

ZUŠ Žiadosť o finančnú podporu na rekonštrukciu strechy zadnej budovy a na jubileum pri príležitosti 50 – ho výročia založenia školy»

Stanovisko HKM k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania»

Návrh VZN, o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za ubytovanie a o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2016»

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo o dani za užívanie verejného priestranstva na rok 2016»

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo»

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo»

Rozvojový finančný plán Gúta TV s.r.o. Kolárovo na rok 2016»

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie I. polroka 2016»

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne „JUH“»

Materiál bude predložený po ďalších rokovaniach s Lesy SR»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»

Ladislav Kulich - žiadosť o prenájom verejného priestranstva»

Informatívna správa MsÚ o zabezpečení volieb do NR SR»

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO v Kolárove, žiadosť o bezplatnú výpožičku nebytových priestorov»12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 9.11.2015

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 9.11.2015»

Návrh úpravy rozpočtu ZŠ f. Rákocziho II.»

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2014/2015»

Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo v školskom roku 2015/2016»

Čerpanie rozpočtu ZŠ M.Korvína s VJM,Školská 6, Kolárovo k 30.6.2015»

Žiadosť ZUŠ 50. výročie»

Zmluvy v oblasti školstva»

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovej organizácie ZPS a DS»

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo za rok 2009 - 2015»

Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta o dotácie»

Koncepcia verejného osvetlenia v meste KOLÁROVO»

Krátkodobé plány rozvoja GútaTV s.r.o. PODNIKATEĽSKÝ PLÁN»

Návrh na likvidáciu komunálneho odpadu na rok 2016»

Prerokovanie spolupráce medzi mestom Kolárovo a KolByt s.r.o. Kolárovo v oblasti správy nájomných bytov a rodinných domov mesta»

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom verejného rozhlasového systému mesta Kolárovo»

Exal s.r.o., – žiadosť o odpredaj pozemku v k. ú. Kolárovo, na parc. č. 28451/452, ved. na LV č. 4941 vo výmere 402 m2 za účelom vybudovania parkoviska»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»

Mgr. Cyntia Takács Szalai, žiadosť o prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo»

Žiadosť o vypožičanie nebytových priestorov»11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 28.9.2015

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.9.2015»

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 7/2015 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Kolárovo»

Návrh nájomnej zmluvy pre Špeciálnu základnú školu»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo za I. polrok 2015»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za I. polrok 2015»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za I. polrok 2015 v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo»

Informatívna správa o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za I. polrok 2015»

Správa o rozpočtovom hospodárení mesta za I. polrok 2015»

Úprava rozpočtu mesta v roku 2015 (Rozpočtové opatrenie mesta č. 3/2015)»

Správa o hospodárení spoločnosti STKO N-14, a.s.»

Správa HKM o výsledku následnej finančnej kontroly»

Písomný materiál bude predložený na zasadnutí MR z dôvodu termínu uzavretia verejného obstarávania - 21. 9. 2015»

Vyhodnotenie 31. ročníka kolárovského jarmoku»

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta za rok 2014»

Vyhodnotenie plnenia krátkodobého investičného plánu mesta»

Žiadosť KolByt s.r.o., Kostolné nám.32, Kolárovo o financovanie investície»

Koncepcia obnovy verejného osvetlenia mesta Kolárovo»

Informatívna správa o zámene lesných pozemkov»

Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta o dotácie»

Informatívna správa o inventarizovanom majetku mesta v extraviláne mesta»

Prenájom poľnohospodárskej pôdy na ďalšie obdobie»

Žiadosťi o odkúpenie pozemku»

Návrh cenovej mapy mesta Kolárovo»

Žiadosť o odpredaj pozemku»

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne "JUH"»

Žiadosť o odpredaj pozemkov»

Žiadosť o odpredaj pozemku»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov»

Prenájom verejného rozhlasového systému»10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 26.8.2015

Pozvánka»

Schválenie výsledku verejného obstarávania na predmet obstarania pod názvom: "Rekonštrukcia pavilónu elokovaných tried Materskej školy Lesná 10, Kolárovo na adrese Lesná 8, Kolárovo"»

Zmluvy v oblasti školstva»

Digitálna samospráva»9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 27.7.2015

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 27.7.2015»

Návrh Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie prevádzky školských jedální bez právnej subjektivity na školský rok 2015/2016»

Návrh Koncepčný zámer rozvoja školských jedální bez právnej subjektivity na obdobie sept. 2015 do dec. 2017»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kolárovo»

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy»

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2015 – Trhový poriadok pre trhovisko na Ul. tržnej v Kolárove»

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2015 – Trhový poriadok pre príležitostný trh v Mestskom kultúrnom stredisku v Kolárove»

Verejné obstarávanie je v priebehu»

Návrh na zmenu cenníku GútaTV s.r.o. a krátkodobé plány rozvoja»

Písomný materiál bude predložený na zasadnutí MR»

Informatívna správa o pripravovaných investičných akciách Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. financovaných z fondov EU Kolárovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd»

Vojtech Lévai a Eleonóra Lévaiová – Žiadosť o odpredaj pozemku v k. ú. Kolárovo, parc. reg. "C" s parc. č. 1645 v podiele 1/14»

Ildikó Lakatosová – žiadosť o odpredaj pozemku v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. č. 1966/56 o výmere 96 m2 a parc. č. 1966/80 o výmere 105 m2»

Žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy»

Ústna správa bude predložená na zasadnutí MR»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo, časť pozemku parc. č. 1634/1, Klára Ďuríková»

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v zóne "JUH" v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941»

Vyhlásenie zámeru na odpredaj nehnuteľností v k.ú. Kolárovo v zóne "JUH"»

Testvér települési megállapodás - Pitvaros»

Žiadosť o členstvo - odpoveď, ZO DŽO OS Vodný mlyn»8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 22.6.2015

Pozvánka»

Upozornenie prokurátora na nedodržanie niektorých ustanovení zákona č. 178/1998 Z.z. – č.sp. Pd 69/15/4401-3 zo dňa 11.5.2015»

Protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm a.) – bod 2. zákona č. 159/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov č. sp. Pd 68/15/4401-3, zo dňa 12.5.2015»

Vyhodnotenie verejného obstarávania na rekonštrukciu sociálnych (hygienických) zariadení v športovej hale»

Vyhodnotenie verejného obstarávania na rekonštrukciu vykurovacieho systému divadelnej sály MsKS v Kolárove»

Vyhodnotenie verejného obstarávania na rekonštrukciu budovy elokovaných tried, MŠ Lesná 10 (pavilón B)»

Odsúhlasenie podmienok verejného obstarávania stavby – "Rozšírenie školskej jedálne ZŠ M. Korvína v Kolárove"»

Žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy»

Informatívna správa o leteckom postrekovaní komárov v k.ú. Kolárovo»7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 1.6.2015

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 1.6.2015»

Opatrenia na dodržanie normatívov v zmysle ustanovení NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z.n.p. začínajúc rokom 2016»

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov, resp. nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania»

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov, resp. nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania»

Návrh postupového plánu na zabezpečenie prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin v r. 2015»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo za rok 2014»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za rok 2014»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2014 v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacionári»

Čerpanie rozpočtu za rok 2014»

Záverečný účet mesta za rok 2014»

Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2014»

Informatívna správa o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2014»

Informatívna správa o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za r. 2014»

Informatívna správa o činnosti a hospodárení denného centra - Klub dôchodcov v Kolárove za rok 2014»

Vyhodnotenie výsledkov odpadového hospodárstva na rok 2014»

Informatívna správa o stave rozpracovanosti diela Obnova evidencie pozemkov a právnych vzťahov k ním»

Návrh na zavedenie digitálnej samosprávy»

Stiahnuté z programu rokovania»

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky mesta Kolárovo - aktualizácia»

Obnova verejného osvetlenia v meste KOLÁROVO – návrh zmluvy na zhotovenie diela»

Informatívna správa o stave príprav spomienkových osláv Pamiatkové slávnosti – 50. výročie povodne v Kolárove»

Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta o nenávratný finančný príspevok»

Informatívna správa o inventarizovaní stavieb, bytov a nebytových priestorov»

Plán organizačno-technického zabezpečenia 31. kolárovského jarmoku, XXII. ročníka Kolárovo CUP 2015»

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie II. polroka 2015»

Prerokovanie investičných akcií mesta»

Rudolf Mészáros a Milada Mészárosová – žiadosť o odpredaj časti pozemku»

Gabriel Hegedűs – žiadosť o odpredaj časti pozemku»

Západoslovenská distribučná a.s. – žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien»

Vyhlásenie zámeru na odpredaj nehnuteľností v k. ú. Kolárovo v zóne JUH»

Lebeco s.r.o. – žiadosť o odpredaj pozemku»

Žiadosť o výpožičku (bezplatné užívanie) verejného priestranstva - Szilárd Marosi»

Žiadosť o výpožičku (bezplatné užívanie) verejného priestranstva - ZPSaDS»

Žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva - Agnesa Rozsásová»

Stiahnuté z programu rokovania»

Informatívna správa o vyhodnotení verejného obstarávania vo veci celoplošnej deratizácie na území mesta Kolárovo»

Rekonštrukcia vykurovacieho systému divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska Kolárovo»

Návrh na odsúhlasenie podnetov k zmene (aktualizácii) územného plánu mesta Kolárovo»6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 27.4.2015

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 27.4.2015»

Informatívna správa riaditeľa OO PZ v Kolárove o bezpečnostnej situácii na území mesta Kolárovo za I. štvrťok 2015»

Návrh na vykonanie zmien v zakladateľskej listine a stanov v obchodnej spoločnosti Gúta TV s.r.o., Kolárovo»

Javaslatok az Etikai kódexhez»

Etický kódex poslanca a volených funkcionárov»

Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta Kolárovo o nenávratný finančný príspevok»

Informatívna správa o stave príprav spomienkových osláv "Pamiatkové slávnosti – 50. výročie"»

Informatívna správa primátora mesta o konzultačnom stretnutí s predstaviteľmi Združenia ochranárov Dolného Žitného Ostrova Ochranársky spolok Vodný mlyn Informatívna správa o súčasných majetkovoprávnych vzťahoch lokality "Dögös"»

Prehľad o úveroch mesta»

Informatívna správa o majetku mesta v intraviláne»

Informatívna správa primátora mesta o investícii "Rekonštrukcia Čerpacej stanice Čergov v Kolárove"»

Písomný materiál bude predložený na zasadnutí MR dňa 22.4.2015»

Ministerstvo vnútra SR – žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č. 28455/1 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941»

Žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy»

Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom»5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 30.3.2015

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 30.3.2015»

Finančná analýza mesta Kolárovo za rok 2014 v zmysle uznesenia MsZ č. 19/2015»

Návrh financovania a plán realizácie rozšírenia a rekonštrukcie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo v zmysle uznesenia MsZ č. 893/2014 zodňa 30.10.2014 a 56/2015 zo dňa 02.03.2015»

Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠJ bez PS dodržanie normatívov»

Stanovisko k návrhom riaditeľov ZŠ na riešenie finančných prostriedkov na asistenta ZŠ Rákócziho a ZŠ Komenského»

Komentár MsÚ k návrhu úpravy rozpočtu škôl školských zariadení na rok 2015 v zmysle uznesenia MsZ č. 15/2015 B2 zo dňa 26.1.2015»

Informatívna správa o ustanovení Rady školského zariadenia pri CVČ v Kolárove»

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.3.2015»

Informatívna správa o voľbách do Mestskej školskej rady»

Informatívna správa o počte zapísaných detí do materských škôl na školský rok 2015/2016»

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovej organizácie ZPS a DS»

Návrh na vykonanie zmien v zakladateľskej listine a stanov v obchodnej spoločnosti Gúta TV s.r.o., Kolárovo»

Informatívna správa o činnosti spoločných obecných úradov za rok 2014, vrátane hodnotenia rozpočtu spoločný stavebný úrad v Kolárove»

Informatívna správa o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove za rok 2014, vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2014»

Informatívna správa o rozsahu činnosti, výsledku hospodárenia a investičnej aktivity ZsVS, a.s. Nitra za rok 2013»

Návrh na podanie žiadosti na MF SR "Odstránenie havarijného stavu dreveného mosta v Kolárove"»

Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Kolárovo za rok 2014»

V rámci tohto bodu ešte prebiehajú rokovania»

Návrh Programu spomienkového podujatia pamiatkových slávností 50. výročia povodne a rozpočet podujatia»

Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 25.3.2015»

Žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy»

Informatívna správa 25 rokov Vodného mlyna»

MEDCHIR s.r.o. Komárno, žiadosť o prenájom nebytových priestorov v ZS Kolárovo»4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 2.3.2015

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 2.3.2015»

Informatívna správa o počte zapísaných žiakov do základných škôl na školský rok 2015/2016 a návrh zriaďovateľa na počet tried prvého ročníka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo»

Delegovanie nových členov zo strany zriaďovateľa do rady škôl na funkčné obdobie 2012-2016»

Návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE – Kolárovo na rok 2015»

Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2015»

Na doporučenie MR stiahnuté z rokovania»

Náplň práce jednotlivých Odborných komisií pri MsZ Kolárovo»

Harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2015, návrh prerozdelenia finančného krytia na podujatia na základe schváleného rozpočtu na rok 2015»

Návrh prerozdelenia finančného krytia na podujatia na základe schváleného rozpočtu mesta na rok 2015 (šport)»

Návrh príslušných komisií na prerozdelenie schválenej dotácie poskytnutej od mesta jednotlivým spoločenským organizáciám mesta»

Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie dotácie a o projektoch»

Krátkodobý investičný plán mesta na rok 2015»

Prehodnotenie zastupovania mesta Kolárovo v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta»

Na doporučenie MR stiahnuté z rokovania»

Informatívna správa o výsledkoch referenda konaného dňa 7.2.2015»

Nagy Szilárd, Rábska 831/7, Kolárovo – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti pozemku

Tibor Szabó a manž. Irena Szabóová, Agátová 964/90, Kolárovo – žiadosť o odkúpenie časti pozemku

Juraj Tóth a manž. Anna Tóthová, Agátová 965/92, Kolárovo – žiadosť o odkúpenie časti pozemku

Dávid Tóth, Pražské nám. 2222/24, Kolárovo – žiadosť o odkúpenie časti pozemku

MARIOL KM s.r.o., Mário Csente, Družstevná 8, Komárno – žiadosť o odkúpenie časti pozemku

Žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy

Poverenie zástupkyne primátora výkonom okruhu úkonov a činností

Magnet Medicina s. r. o., Komárno, IČO: 36546046 - žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Návrh na mejetkovoprávne vysporiadanie telesa hrádze Mŕtveho ramena Malého Dunaja v Kolárove

Ponuka banky na odkúpenie akcií mesta v spoločnosti2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 26.1.2015

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 26.1.2015»

Návrh VZN 01/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo»

Výberové konanie na post riaditeľa CVČ»

Delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady na funkčné obdobie od 2.3.2015 do 1.3.2019»

Delegovanie zástupcov mesta do novovzniknutej Rady školy pri CVČ v Kolárove»

Návrh časového harmonogramu zasadnutí a plán náplne rokovaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kolárove na rok 2015»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Návrh Zásad odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Kolárove»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Návrh ŠTATÚTu Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ Kolárovo (ZPOZ) na volebné obdobie rokov 2014-2018»

Správa HKM o výsledku následnej finančnej kontroly»

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie I. polroka 2015»

Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo»

Informatívna správa o zabezpečení referenda konaného dňa 7.2.2015»

Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta o nenávratný finančný príspevok»

Protokolárne odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta do správy ZŠ F. Rákocziho II.

Protokolárne odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta do správy MŠ s VJM

BENEFICUS, spol. s r.o., Ul. Budovateľská 35, 94603 Kolárovo – žiadosť o odpredaj časti pozemku

Západoslovenská distribučná a.s. – žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Západoslovenská distribučná a.s. – žiadosť o zriadenie vecného bremena v rámci pripravovanej stavby KO Kolárovo MLYN-VNK

Návrh na uzatvorenie NZ - Tóth Ladislav - prenájom pozemku mesta

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv

Žiadosť o výpožičku (bezplatné užívanie) verejného priestranstva - Gabriel Szabó

Žiadosť o výpožičku (bezplatné užívanie) verejného priestranstva - Ladislav Kulich

Žiadosť o prenájom nebytových priestov - Yogi Investment s.r.o.

Materiál nebol dodaný do uzávierky41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 4.8.2014

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 9.6.2014»

Návrh na zavedenie profesie asistent učiteľa v MŠ s VJM-Óvoda»

Návrh na zavedenie profesie osobný asistent alebo asistent učiteľa v MŠ Lesná 10»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Informatívna správa o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2013»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 5/2014 o zriadení mestskej polície»

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 6/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Schválenie výdavkov na vybudovanie cesty v zóne Juh a výdavkov na zateplenie pavilónu MS Lesná 8»

Informatívna správa primátora mesta o postrekovaní komárov a zaslanej žiadosti o poskytnutie mimoriadnej dotácie z ministerstva životného prostredia»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Informatívna správa MsÚ o zabezpečení volieb do orgánov samosprávy mesta dňa 15.11.2014»

PALMI s.r.o., Priemyselný areál 3782, 946 03 Kolárovo – žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 28445/275»

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 1565/1 ved. na LV č. 4941»

Schválenie zmeny Zakladacej listiny rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo

Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta Kolárovo za roky 2011-2014

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv

Gutte, s. r. o. Kolárovo - žiadosť o prenájom nebytového priestoru garáže na Brnenskom nám

Žiadosť Hilda Szépeová40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 9.6.2014

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 9.6.2014»

Návrh postupového plánu na zabezpečenie prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin v r. 2014»

Návrh na dotáciu asistenta učiteľa pre detí I. triedy v ZŠ F.Rákócziho a ZŠ J.A.Komenského na obdobie od 1.9.2014 do 31.12.2014, resp. na mesiace január - jún 2015»

Delegovanie nových zástupcov zo strany zriaďovateľa do rady školy: ZUŠ a MŠ Lesná 10 na funkčné obdobie 2012-2016»

Návrh štrukturálnych zmien v oblasti školstva na základe uznesenia MsZ č. 824/2014»

Zmluvy v oblasti školstva v tom: Prenájom reklamnej plochy ZŠ Rákócziho»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo za rok 2013»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za rok 2013»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2013 v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacionári»

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013 Základná škola F. Rákócziho II.»

Záverečný účet mesta za rok 2013 Výročná správa o rozpočtovom hospodárení Mesta Kolárovo»

Správa o hospodárení spoločnosti KolByt s.r.o. za rok 2013»

Informatívna správa o výsledku volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 24.05.2014»

Informatívna správa predsedu komisie ROEP o stave rozpracovanosti diela „Obnova evidencie pozemkov a právnych vzťahov k ním"»

Správa o hospodárení spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded za rok 2013»

Aktualizácia Územného plánu mesta Kolárovo

Materiál nebol dodaný do uzávierky

Informatívna správa o vyhodnotení výsledku verejného obstarávania na výmenu okien v školských zariadeniach

Stanovenie podmienok predaja stavebných pozemkov v zóne Juh

Plán organizačno-technického zabezpečenia 30. kolárovského jarmoku, XXI. ročníka Kolárovo CUP 2014 a organizačný plán BC Knives Streetball 2014.

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie II. polroka 2014

Materiál nebol dodaný do uzávierky

Vyhodnotenie činnosti MsP Kolárovo na rok 2013

Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Lebeco s.r.o.

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 1565/1 ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo o výmere cca 29 m2

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Žiadosťi o uzavretie nájomných zmlúv

Materiál nebol dodaný do uzávierky

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo, časť pozemku parc. č. 838/1, Ladislav Čižmár39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 31.3.2014

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 31.3.2014»

Úprava rozpočtu ZŠ M.Korvína s VJM,Školská 6, Kolárovo na rok 2014»

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie postu riaditeľov ŠaŠZ»

Správa o splnení úloh v rámci rozšírenia kapacity MŠ a ŠJ»

Informatívna správa o zápise detí do materských škôl na školský rok 2014/2015»

Výsledky volieb prezidenta SR konaných dňa 15.03.2014 (Výsledky za mesto Kolárovo)»

Návrh VZN č. 4/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách do Európskeho parlamentu»

Správa o prehodnotení ceny všetkých energií, ako aj mzdové náklady v závislosti od počtu zamestnancov v mestom zriadených organizáciách a na mestskom úrade»

Informatívna správa o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za r. 2013»

Informatívna správa o činnosti Denného centra - klub dôchodcov Kolárovo za rok 2013»

Vyhodnotenie výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2013»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Informatívna správa o vyhodnotení odvedených prác v rámci verejnoprospešných činností rok 2013»

Určenie počtu poslancov MsZ na volebné obdobie 2014-2018 podľa § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení»

Prerokovanie platových podmienok primátora mesta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z.»

Výsledky výberového konania na post riaditeľa ZPS a DS Kolárovo

Stav pripravenosti investičnej akcie "Prepojenie vodovodu Jesenské nábrežie"

Materiál nebol dodaný do uzávierky

Žiadosť o vydanie súhlasu na zaobstaranie zmeny Územného plánu mesta Kolárovo

Žiadosť Štefan Bertók a Zuzana Forróová, Erika Vargová, - žiadosť o odpredaj časti parcely s parc. č. 2341/49 o výmere na základe platnej cenovej mapy mesta – dodatočná legalizácia užívacieho vzťahu

Žiadosťi o uzavretie nájomných zmlúv

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo, SUNREALITY s.r.o.

Žiadosť o prenájom informačnej tabule, SUNREALITY s.r.o.

Ing. Tibor Forró, Kolárovo - žiadosť o prenájom nebytového priestoru, garáže na Kostolnom nám. 32, Kolárovo38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 26.2.2014

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 26.2.2014»

Návrh VZN o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo»

Informatívna správa o počte zapísaných žiakov do základných škôl na školský rok 2014/2015 a návrh zriaďovateľa a riaditeľov na počet prijímaných žiakov a počet prváckych tried v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo»

Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR a správy o výsledku kontroly, vykonanej v období od 01.07.2013 do 27.11.2013 v meste Kolárovo»

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE – Kolárovo na rok 2014»

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2014»

Návrh rozpočtu na rok 2014 rozpočtovej organizácie ZPS a DS»

Návrh koncepcie vydania periodickej publikácie mesta prostredníctvom Gúta TV s.r.o.»

Správa o činnosti a o čerpaní poskytnutej dotácie na šport v roku 2013»

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2014»

Program odpadového hospodárstva mesta Kolárovo na roky 2011-2015»

Informatívna správa o spôsobe obhospodarovania lesných pozemkov mesta Kolárovo»

Návrh na vypracovanie projektu kamerového systému mesta Kolárovo»

Informatívna správa o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove za rok 2013, vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2013»

Informatívna správa o činnosti spoločných obecných úradov za rok 2013, vrátane hodnotenia rozpočtu spoločný stavebný úrad v Kolárove»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 3.2.2014

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 3.2.2014»

Návrh VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách prezidenta SR, Informatívna správa MsÚ o voľbe prezidenta SR dňa 15.3.2014»

Návrh Podmienok a kritérií výberového konania na post riaditeľa ZPS a DS Kolárovo»

Návrh na prevod dlhodobého hmotného majetku "Rekonštrukcia a hydroizolácia strechy MsKS Kolárovo" v obst. hodnote 3.014,88 € dňom 01.01.2014 bezodplatne na dobu neurčitú do správy príspevkovejorganizácie Mestské kultúrne stredisko Kolárovo,»

Informatívna správa o priebehu IX. vianočných trhov a o usporiadaní silvestrovského ohňostroja»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo»

Harmonogram športových podujatí na území mesta v r. 2014. Návrh na rozdelenie peňažnej sumy na športové podujatia organizované Mestom Kolárovo, schválenej na rok 2014»

Harmonogram kultúrnych podujatí na území mesta v roku 2014»

Návrh Pracovného harmonogramu a náplne rokovaní MsR a MsZ v roku 2014»

Stanovisko HKM k úverovej zmluve – financovanie nákupu úžitkového motorového vozidla Dacia Vokker Van»

Správa HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 05/2013 – kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2012, č. 06/2013 – kontrola postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v Gúta Service PO, č. 08/2013 – kontrola prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období roka 2012»

Správa o kontrolnej činnosti HKM za rok 2013»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Informatívna správa o vyhodnotení cenovej ponuky na drvenie stavebnej sute v areáli Gúta Service Kolárovo»

Informatívna správa o stave pripravenosti projektu "Región Kolárovo - Odvedenie, čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou"»

Návrh cenovej mapy mesta Kolárovo»

Imrich Szabó a manž. Margita Szabóová, bytom Kolárovo, Malinová č. 2512/2, – žiadosť o odpredaj pozemku parcely reg. "C" s parc. č. 258/4 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 vo výmere 30 m2 na základe platnej cenovej mapy mesta – dodatočná legalizácia užívacieho vzťahu»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 16.12.2013

Pozvánka»

Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016 vrátane programového rozpočtu a finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 19/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu»

Voľba prísediacich pre Okresný súd Komárno, podľa § 141 ods. 1 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 2.12.2013

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 2.12.2013»

Informatívna správa MsÚ o výsledkoch volieb do VÚC 9.11. a 23.11.2013»

Zmluvy v oblasti školstva»

Správa o splnení úloh v uzn. MsZ 629/2013 B, C zo dňa 23.9.2013 Rozšírenie kapacity MŠ Brnenské nám. 16, Kolárovo»

Návrh na pričlenenie obce Sokolce do Spoločného školského úradu v Kolárove a uzatvorenie zmluvy o vytvorení spoločného školského úradu»

Čerpanie rozpočtu za I.-III.Q 2013 Úprava rozpočtu k 30.11. 2013»

Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2013»

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013 rozpočtovej organizácie ZPS a DS»

Správa HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 07/2013»

Návrh úpravy rozpočtu mesta za rok 2013»

Informatívna správa o predloženej cenovej ponuke na Silvestrovský ohňostroj»

Návrh VZN, o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za ubytovanie a o poplatku na rok 2014»

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 18/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo na rok 2014»

Návrh na nákup izotermického vozidla na rozvoz stravy, na základe predložených cenových ponúk v rámci verejného obstarávania»

Informatívna správa o výsledku verejného obstarávania – čistenie Cigánskeho kanála»

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie I. polroka 2014»

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 643/2013 B./1-pozastavenie odvozu KO na STKO N-14, a.s. Neded od 24.9.2013 do odvolania»

Ildikó Pollák – žiadosť o odpredaj pozemku na parc. č. 28520 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 vo výmere 15-20 á za účelom výstavby tradičnej Čardy»

Západoslovenská distribučná a.s. – žiadosť o odpredaj časti pozemku 28421/309 v k. ú. Kolárovo o výmere 10 m2»

Západoslovenská distribučná a.s. – žiadosť o zmenu uznesenia MsZ č. 602/2013-A/1»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenským rybárskym zväzom MO Kolárovo»

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Tóth Ladislavom»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Tibor Molnár - žiadosť o prenájom nebytových priestorov – bývalý areál DP Globál»

Sjáli Consulting s.r.o. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov – budova Zdravotného strediska Kolárovo»34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 4.11.2013

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 4.11.2013»

Čerpanie rozpočtu za I.-II.Q 2013»

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013»

Informatívna správa o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch na školský rok 2013/ 2014 a zúčtovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie»

Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mesta za obdobie I. polroka 2013 vrátane hodnotenia programového rozpočtu za sledované obdobie»

Návrh úpravy rozpočtu mesta za rok 2013»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 10 /2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kolárovo»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 11/2013 o zriadení mestskej polície»

Správa o činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok 2013»

Informatívna správa o činnosti skupiny v rámci projektu "Terénna sociálna práca v meste Kolárovo"»

Návrh na predĺženie nájomného vzťahu na prenájom pozemku mesta, Kalmár Ladislav»

Úprava ŠTATÚTU Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ Kolárovo (na obdobie rokov 2011-2014)»

Informatívna správa o projekte "Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov na území mesta Kolárovo"»

Materiál nebol dodaný do uzávierky.»

Stav pripravenosti a organizačného zabezpečenia 9. ročníka kolárovských vianočných trhov»

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 181/2007/B./1. zo dňa 26. 11. 2007»

Materiál nebol dodaný do uzávierky.»

Jolana Lenčéšová - žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv a o pridelenie nájomných bytov»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva - Kulich Ladislav»

Materiál nebol dodaný do uzávierky.»

Štefan Gőgh - žiadosť o prenájom nebytového priestoru»

ISOTEQ Slovakia s.r.o. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov»

CYKLOTRASA KOMÁRNO-KOLÁROVO zhrnutie- súčasný stav projektu»33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 23.9.2013

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 23. 9. 2013»

Návrh - Rozšírenie kapacity materských škôl na území mesta»

Zmluvy v oblasti školstva»

Úprava uznesenia MsZ č. 249/2012 B 3 zo dňa 6.2.2012 ku Koncepcii rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy Mesta Kolárovo»

Správa o plnení uzn. MsZ č. 552/2013 o voľbe riaditeľov ZŠ Rákócziho, MŠ Lesná 10, CVČ»

Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 9/2013 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Kolárovo»

Aktualizácia školských vzdelávacích programov a výchovných programov na školský rok 2013/2014»

Vyhodnotenie zabezpečenia prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin v r. 2013»

Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na školský rok 2013/2014»

Správa HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 01-04/2013»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo za I. polrok 2013»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za I. polrok 2013»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za I. polrok 2013 v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo»

Informatívna správa o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za I. polrok 2013»

Správa o činnosti a hospodárení denného centra - Klub dôchodcov Kolárovo za I. polrok 2013»

Správa o hospodárení Skládky tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. Neded za rok 2012»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 10/2013 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v ZPS a DS v zriaďovacej pôsobnosti mesta»

Audit tepelného hospodárstva objektov v majetku a správe mesta Kolárovo - správa»

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Kolárovo»

Vyhodnotenie 29. ročníka kolárovského jarmoku a 20. ročníka hádzanárskeho turnaja Kolárovo CUP 2013»

Dohodao vzájomnej spolupráci medzi Mestským zastupiteľstvom Kolárovo a Mestským zastupiteľstvom Medgyesegyháza»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»

Žiadosť o výpožičku – bezplatné užívanie verejného priestranstva KLARIA s.r.o.»31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 5.8.2013

Pozvánka»

Rozšírenie kapacity materských škôl na území mesta»

Vyhodnotenie indikatívnych ponúk bánk – výber komerčnej banky na prijatie úveru»

Návrh na nákup vysokozdvižného vozidla – schválenie kúpnej zmluvy»

Schválenie podmienok predaja stavebných pozemkov v zóne Juh»

Návrh VZN č. 8/2013 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013»

Prerokovanie platových podmienok primátora mesta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z.»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»

NARZEP s.r.o. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov»

K.I.T. – MOTOR - žiadosť o prenájom o prenájom nebytového priestoru»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva - UNIT-MEDIA»

Žiadosť o uvoľnenie verejného priestranstva - Klaria s.r.o.»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva - UNITEL»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva - Zoltán Nagy»

Žiadosť o predĺženie otváracej/prevádzkovej doby - Gőgh Koloman»30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 24.6.2013

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 24.6.2013»

Návrh na organizáciu školského roka 2013/2014 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo»

Návrh postupového plánu na zabezpečenie prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin v r. 2013»

Plnenie uznesenia MsZ č. 550/2013 zo dňa 29.04.2013 ohľadom vyhovenia odmietnutých žiadostí na prijatie detí do MŠ, žiadosť riaditeľky MŠ Lesná 10 o vrátenie triedy na ul. Lesná 10, Kolárovo»

Výsledok inventúry miestností v budovách základných škôl»

Dodatok k zriaďovacej listine CVČ»

Zmluvy v oblasti školstva»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo za rok 2012»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za rok 2012»

Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2012 v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo»

Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2012»

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2012 Základná škola F. Rákócziho II. s VJM»

Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2012 Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo»

Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2012 Základná umelecká škola»

Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2012 Mš s VJM –ÓVODA»

Správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity za rok 2012»

Informatívna správa o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2012»

Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2012»

Záverečný účet mesta za rok 2012»

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 7/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v Meste Kolárovo»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Plán organizacno-technického zabezpečenia 29. kolárovského jarmoku, XX. ročníka Kolárovo CUP 2013 a organizačný plán BC Knives Streetball 2013»

Určenie priorít krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo a schválenie úverového rámca»

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie II. polroka 2013»

Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. na pozemku s parc. č. 28421/309 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4.098 m2 v k. ú. Kolárovo»

Mgr. Marafkó Klór Ildikó – žiadosť o odpredaj časti pozemku»

Nagy Szilárd – žiadosť o predaj pozemku»

Peter Molnár – žiadosť o odpredaj pozemkov»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Návrh cenovej mapy mesta Kolárovo»

Zmena uznesenia MsZ č. 542/2013 zo dňa 04.03.2013»

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv»

Žiadosťi o obnovenie nájomnej zmluvy»

Žiadosťi o obnovenie nájomnej zmluvy»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Návrh na predíženie nájomného vzťahu Kromberg & Schubert s.r.o.»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva - UNIT-MEDIA»

Žiadosť o uvoľnenie verejného priestranstva - Klaria s.r.o.»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva - UNITEL»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Návrh na predíženie nájomného vzťahu Kromberg & Schubert s.r.o.»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva - UNIT-MEDIA»29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 29.4.2013

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 29. 4. 2013»

Informatívna správa o zápise detí do materských škôl na školský rok 2013/2014»

Informatívna správa o doplnení člena Mestskej školskej rady»

Výberové konanie na post riaditeľa ZS Rákócziho, MS Lesná 10, CVC»

Modernizácia strojového parku príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo»

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.:5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Kolárovo»

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 6/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Správa o činnosti MsP Kolárovo za rok 2012»

Informatívna správa o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za rok 2012»

Správa o činnosti Denného centra - klub dôchodcov Kolárovo za rok 2012»

Vyhodnotenie výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2012, vrátane využitia získaných finančných prostriedkov z Recyklacneho fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu komunálneho odpadu»

Informatívna správa o vyhodnotení odvedených prác v rámci verejnoprospešných činností»

Informatívna správa o priebehu realizácie projektu "Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov na území mesta Kolárovo"»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta na prípady určenia vecného bremena»

Zverejnenie zámeru na priamy predaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 28445/3 v k. ú. Kolárovo o výmere cca 4000 m2»

Zverejnenie zámeru na priamy predaj pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 2043/5 v k. ú. Kolárovo o výmere cca 166 m2»

Rôzne»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo žiadateľ: Katarína Szabóová, Kolárovo»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo žiadateľ: Hajredin Halili, Kolárovo»

Informácia o personálnych zmenách ZODŽO OS Vodný mlyn»28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 8.4.2013

Pozvánka»

Prerokovanie projektu Pons Danubii EGTC "Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo kerékpárút" - návrh Zmluvy o dielo, forma financovania»

Patronálne vyhlásenie - súhlas s poskytnutím úveru pre Združenie obcí Dolného Žitného Ostrova na uskutočnenie projektu "Upracme si Podunajsko"»27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 4.3.2013

Pozvánka»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 4.3.2013»

Vyhodnotenie koncepcie školstva»

Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení bez PS na rok 2013 v zmysle normatívov. Návrh uznesení v súvislosti s úpravou rozpočtu ŠaŠZ na rok 2013»

I. Návrh rozpočtu na rok 2013»

Dodatok k zriaďovacej listine ZUŠ»

Návrh obsahu a formy Koncepčného zámeru rozvoja školy a školského zariadenia rozpracovaného najmenej na dva roky»

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2013»

Návrh Dodatku číslo 1/2013 k Cenovému výmeru č. 1/2010 za cintorínske služby príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo»

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2013»

Návrh rozpočtu na rok 2013 rozpočtovej organizácie ZPS a DS»

Návrh na rozdelenie peňažnej sumy na športové podujatia organizované Mestom Kolárovo, schválenej na rok 2013»

Prerozdelenie finančnej sumy schválenej na kultúrne podujatia v roku 2013»

Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo»

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2013»

Správa HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 07/2012 – kontrola vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2011, č. 08/2012 – kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 8,9/2011, č. 09/2012 – kontrola správnosti vedenia pokladničných operácií hlavnej pokladne za obdobie 06/2012»

Správa o kontrolnej činnosti HKM za rok 2012»

Informatívna správa o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove za rok 2012, vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2012»

Informatívna správa o činnosti Spoločného stavebného úradu Kolárovo, vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2012 (čerpania poskytnutej dotácie zo ŠR), taktiež návrhu rozpočtu pre rok 2013 (odsúhlasenia výšky príspevku pridružených obcí)»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Návrh krátkodobého investičného plánu mesta Kolárovo do 31.08.2013»

Prehodnotenie výšky nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta v k.ú. Kolárovo»

Návrh na zrušenie uznesení MsZ: č. 157/2011-C/1 zo dňa 22.08.2011, č. 218/2011-C/1 zo dňa 21.11.2011, č. 325/2012-B/1 zo dňa 30.04.2012»

ZSE Distribúcia a.s. – žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch parc. č. 28445/113 a 28451/633 v k. ú. Kolárovo»

Žiadosťi o uzavretie nájomnej zmluvy»

OZ Za naše Kolárovo – A mi Gútánkért, Kolárovo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov – bývalý areál DP Globál Ul. novozámocká 13, Kolárovo»26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 28.1.2013

Pozvánka»

Zápisnica zo zasadnutia špeciálnej komisie na riešenie finančnej situácie mesta zo dňa 16.01.2013»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28. 1. 2013»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 1/2013»

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 2/2013»

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 3/2013»

Zmluvy v školstve»

Informatívna správa o počte zapísaných žiakov do základných škôl na školský rok 2013/2014 ku dňu 28.1.2013»

Vyhodnotenie prevádzky školského autobusu Kolárovo-Pačérok a späť, Kolárovo-Kráľka a späť ku dňu 31.12.2012»

Návrh na uzatvorenie zmluvy o preprave detí a žiakov z mestskej časti Kráľka do Kolárova a späť a z mestskej časti Pačérok do Kolárova a späť s prepravcom Juraj Fülöp od 8.1.2013 do 28.2.2013, na základe vyhodnotenia verejného obstarávania s nízkou hodnotou»

Prerokovanie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste KOLÁROVO – Časť VÝCHOD“, Kód ITMS: 2512022310, Operačný program: Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast»

Schválenie: a) Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo – zmena č. 1 b) VNZ mesta Kolárovo č. 4/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo, zmena č. 1»

Správa o činností Komisie kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ v Kolárove v roku 2012»

pozmeňujúci návrh Imrich Argyusi k návrhu „Na zníženie počtu poslancov MsZ (členov odborných komisií pri MsZ)" pre nastávajúce volebné obdobie»

pozmeňujúci návrh Fekete Attila k návrhu „Na zníženie počtu poslancov MsZ (členov odborných komisií pri MsZ)" pre nastávajúce volebné obdobie»

pozmeňujúci návrh Mgr.Ing. Tibor Forró k návrhu „Na zníženie počtu poslancov MsZ (členov odborných komisií pri MsZ)" pre nastávajúce volebné obdobie»

Návrh pracovného harmonogramu a náplne rokovaní MsR a MsZ v roku 2013»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Kolárovo na parc.č. 28471/1 o celkovej výmere 21,6713 ha, ako pokračovateľa nájomného vzťahu nájomcu Forró Vojtecha, Školská 12/8 Kolárovo»

občianske žiadosti (zmluvy, byty atd.)»

Informatívna správa o prieskumu trhu na realizáciu odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených technických zariadení elektro»

Eva Kucserová – NEFELEJCS Pohrebníctvo, žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Ul. mostovej 7»25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 19.12.2012

Pozvánka»

Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine MŠ Lesná 10 Kolárovo»

Návrh prevádzkovania školského autobusu na trase Kolárovo-Pačérok a späť, a Kolárovo-Kráľka a späť od 8. januára 2013 do 31.marca 2013»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Informatívna správa o žiadosti o finančné zdroje pre predfinancovanie projektu v rámci výzvy: Cezhranicná spolupráca Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, v prihraničnom regióne Pons Danubii»

Návrh rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015 vrátane programového rozpočtu a finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta»

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013, k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013-2015»

Správa o činnosti komisie finančnej a majetku mesta v roku 2012»

Správa o činnosti komisie podnikateľskej, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja pri MsZ v Kolárove v roku 2012»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Správa o činnosti komisie výstavby a územného plánovania za rok 2012»

Správa o činnosti komisie povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Kolárove za rok 2012»

Správa o činností Komisie kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ v Kolárove v roku 2012»

Správa o činnosti Komisie školstva, výchovy a vzdelávania pri MsZ v Kolárovebza rok 2012»

Správa o činnosti Komisie športu a výchovy mládeže pri MsZ v Kolárove kalendárny rok 2012»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Žiadosť o osobitné užívanie (prenájom) verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo, Július Őszi»

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov, bývalý areál DP Globál, Tibor Molnár»24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 5.12.2012

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 5.12.2012»

Správa o zmene zákonov v školstve (vrátane prípravy normatívov)»

Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity na rok 2012»

Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2012»

Návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2012»

Úprava rozpočtu mesta na rok 2012»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 10/2012»

Návrh VZN o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za ubytovanie a o poplatku na rok 2013»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 17/2012»

Návrh VZN mesta Kolárovo č. 18/2012»

Stav pripravenosti organizačného zabezpečenia 8. ročníka kolárovských vianočných trhov»

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie I. polroka 2013»

Správa HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 05/2012»

Informatívna správa o priebehu realizácie investičnej aktivity mesta Kolárovo "Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov na území mesta Kolárovo"»

Vymenovanie členov autorského kolektívu na vydanie knihy o histórii mesta»

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, ZSE Distribúcia a.s.»

Žiadosť o odpredaj pozemkov, Bagita František a MUDr. Angelika Gőghová»

Žiadosťi o uzavretie nájomných zmlúv (21 ks)»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, 29.10.2012

Pozvánka»

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 29. 10. 2012»

Informatívna správa o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch na školský rok 2012/ 2013 a zúčtovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie»

Súhrnná správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2011/2012»

Žiadosti škôl a školských zariadení o použití vlastných príjmov v roku 2012»

Nájomná zmluva o nájme počítačovej učebne»

Žiadosť o asistenta učiteľa»

Správa o činnosti Mestskej polície Kolárovo za 1. polrok r. 2012»

Návrh sadzobníka pokút»

Správa o hospodárení Skládky tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. Neded za rok 2011»

Návrh cenovej mapy mesta Kolárovo»

Žiadosti o odkúpenie častí pozemkov, Aladár Tóth a Spoločenstvo vlastníkov bytov»

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, KRAMIX s.r.o.»

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, Imrich Sztojka»

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, GUTTE s.r.o.»

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov, INNOVTRADE s.r.o.»

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, Kálmár Ladislav»

Materiál nebol dodaný do uzávierky»

Žiadosť o schválenie vecného bremena, ZsVS a.s.»

Obnovenie nájomných zmlúv na Kostolnom nám. č. 2»

Žiadosťi o uzavretie nájomných zmlúv (9ks)»

Žiadosť o výpožičku, Ondrej Borgula»

Žiadosť o výpožičku, Ladislav Marosi»

Zmluva o dielo na vykonanie energetického auditu»

« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch